Nyheter

Tyck till

09 mars 2017

Ytterligare utredning kring trafikplanering vid Ekedalsskolan

Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat beslut om utredning av vilka möjligheter som finns för att renovera och bygga om Farstavikensskola/Ekedal.

Det har också genomförts en medborgardialog där tre alternativ presenterades. De alternativa lösningarna och en sammanställning av de synpunkter som inkom på medborgardialogen finns tillgänglig här.

Beslut om val av alternativ gällande renovering/bygga om skolan ska tas innan sommaren 2017. Innan dess ska trafiksituationen vid Farstavikensskola/Ekedal utredas ytterligare.

Kontinuerligt förbättringsarbete

Kontinuerliga luftkvalitémätningar sker fortfarande i samtliga byggnader och idag finns inga indikationer på att bristerna är hälsovådliga. En utökad inventering av byggnadernas status har skett och en åtgärdsplan är för närvarande under framtagande. Den utökade inventeringen har visat på vissa byggnadstekniska brister som nu kommer att åtgärdas.

varmdo.se/ekedalsskolan

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar