Talande webbLyssna

Farligt avfall lämnas på miljöstationer

miljöstation för farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människa och miljö klassas som farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation och ska aldrig slängas i soppåsen eller hällas ut i avloppet.

Många sorters farligt avfall är direkt hälsoskadligt, men det kan också vara farligt på sikt om det sprids i naturen och kommer in i kroppen via mat och vatten. Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, giftigt, smittbärande eller brandfarligt. Det innehåller ämnen som ställer till skada om de sprids i luft, vatten och mark. Att lämna farligt avfall till en miljöstation är det allra viktigaste i din källsortering.

Miljöstationer

Här finns det miljöstationer där du kan lämna ditt farliga avfall i Värmdö:

Det finns också mindre varianter av miljöstationer där du kan lämna spillolja, färgburkar och andra typer av kemikalier:

 • OKQ8 i Gustavsberg
 • Stavsnäsmacken i Stavsnäs vinterhamn

Gamla mediciner lämnar du alltid till Apoteket. 

Exempel på farligt avfall

 • Ammoniak
 • Batterier
 • Bekämpningsmedel
 • Bilbatterier
 • Fotokemikalier
 • Färg-, lim- och lackrester
 • Hårspray
 • Insektsspray
 • Kalklösare
 • Kvicksilverhaltiga material, till exempel gamla febertermometrar
 • Kyl och frys
 • Lut
 • Lösningsmedel
 • Mediciner
 • Rengöringsmedel
 • Spillolja
 • Spraydeodorant

Läs gärna mer om hur du sorterar farligt avfall i kommunens Sorteringsguide A–Ö.

Märk förpackningar

Skriv på förpackningen vad den innehåller om du lämnar farligt avfall som inte är i originalförpackning. Det är en säkerhetsfråga för personalen. Blanda inte ihop olika typer av avfall. De kan reagera med varandra och orsaka stora skador.

Vad händer med det farliga avfallet?

Det farliga avfallet som du lämnat in tas om hand på olika sätt. Beroende på de farliga egenskaperna hos avfallet kan kemiska ämnen och metaller återvinnas, förstöras eller inneslutas genom långtidsförvaring. Idag materialåtervinns bland annat bly och kadmium genom omsmältning av batterier. Giftiga och svårnedbrytbara ämnen som bekämpningsmedel och farligt kemikalieavfall förbränns i specialugnar i höga temperaturer med avancerad reningsteknik.


Senast publicerad: 2017-06-28