Tyck till

Ny kretsloppscentral i Kil 2019

Illustration kretsloppscentral Kil

Värmdö kommun samarbetar med Nacka kommun i ett projekt för att upprätta en kretsloppscentral i verksamhetsområdet Kil, på gränsen mellan Nacka och Värmdö kommun. Kretsloppscentralen är planerad att stå färdig under 2019.

Planerad ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Kretsloppscentralen Kil

Värmdö kommun har tillsammans med Nacka vatten AB för avsikt att söka nytt tillstånd enligt Miljöbalken för en ny kretsloppscentral belägen på fastigheten Västra Ekedal 1:10 i Värmdö. Inbjudna är myndigheter, berörda närboende, föreningar och allmänhet.

Samråd

Samråd pågår under perioden 2016-10-11 - 2016-12-09.

Värmdö kommun och Nacka vatten AB inbjuder härmed till skriftligt samråd enligt miljöbalken avseende den planerade tillståndsansökan. Underlaget kan även skickas i utskriven version via post efter förfrågan till kontaktperson nedan.

Av underlaget framgår den planerade verksamhetens omfattning, utformning, lokalisering och den förväntade miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens tänkta innehåll och utformning.

Ladda ner underlaget här:
Samrådsunderlag kretsloppscentral Kil 

Lämna synpunkter

Synpunkter angående samrådet mottas skriftligt. Synpunkter kan skickas till oss från och med 11 oktober och vara oss senast tillhanda den 9 december 2016. De kan skickas per e-post till registrator.TEN@varmdo.se. eller via post till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 15TEN/159. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Efter samrådstidens slut kommer synpunkterna att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse som kommer att ingå i tillståndsansökan samt presenteras här på projektets sida.

Kontakta handläggare

Vid frågor kring samrådet kontakta Emma Hamilton, tel. 072-5021231 eller mejla emma.hamilton@sweco.se eller Fredrik Larsson, telefon
072-5147944, eller e-post fredrik.larsson@sweco.se.

Bakgrund

Fastigheten Västra Ekedal 1:10 är kraftigt kuperat och det finns idag stora sprängstensmassor på platsen. Målsättningen är att använda de naturliga höjdskillnader som finns genom att anlägga en kretsloppscentral.

Kretsloppscentralen kommer vara avsedd för att ta emot icke-farligt avfall samt farligt avfall från invånare i både Nacka- och Värmdö kommun och ligga geografisk lämpligt i närheten till kommungränsen. Kretsloppscentralen är en återvinningscentral med ett utökat återbrukstänk som genomsyrar anläggningen. Det kommer att finnas försäljning av återbruksprodukter samt en caféverksamhet på platsen.

Behovet av en ny kretsloppscentral är mycket stort. Båda kommunerna kommer att avveckla en återvinningscentral i respektive kommun under 2016. Samtidigt står kommunerna inför en planerad utökning av bostäder.

Till pågående detaljplanering Verksamhetsområde Östra Killänk till annan webbplats

Senast publicerad: 2017-05-09