Talande webbLyssna

Attefallsreglerna

Tomt med byggnader.

Illustration från Boverket

Från och med 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. I de flesta fall krävs dock en anmälan till kommunen och startbesked innan byggstart. Det kan även krävas strandskyddsdispens om byggnaden ligger inom strandskyddat område.

Om du vill ha förtydliganden utöver informationen på den här sidan kan du också se våra frågor och svar om attefallsreglerna.

Anmälan

En anmälan krävs vid byggande av komplementbostadshus, komplementbyggnad, tillbyggnad, vid inredande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus samt vid byggande av takkupor.

Innan du får börja bygga krävs ett startbesked och innan byggnaden får tas i bruk krävs ett slutbesked från kommunen. Du har två år på dig att färdigställa byggnaden från det att startbeskedet utfärdades.

Har du e-legitimation kan du göra din anmälan via e-tjänst. I annat fall skickar du in en blankett.

Anmäl via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett för anmälan om attefall

Anmälan ska även innehålla:

 1. Fasadritning, alla fasader (skala 1:100)
 2. Planritning (skala 1:100)
 3. Sektionsritning (skala 1:100)
 4. Situationsplan (skala 1:500) som bygger på Förenklad nybyggnadskarta eller motsvarande. Läs mer om nybyggnadskartor.
 5. Kontrollplan
 6. Teknisk beskrivning alternativt konstruktivt snitt
 7. Avloppsredovisning (i förekommande fall)
 8. CE-märkning av eldstad och/eller rökkanal om sådan ska installeras/ändras

Vid anmälan om komplementbostadshus behövs även dessa handlingar:

 1. Markplaneringsritning
 2. UM-beräkning (U-värde)
 3. Ventilation - redogör hur god ventilation ska tillgodoses
 4. Intyg från sakkunnig angående tillgänglighetskrav
 5. Anmälan av kontrollansvarig

Det är viktigt att ritningarna är fackmannamässigt utförda. På varje ritning ska fastighetsbeteckning, åtgärd och skala anges. Handlingarna ska tydligt visa befintlig byggnad och vad som är nytt. Ritningar ska vara måttsatta och avstånd mellan byggnad och tomtgräns ska vara utritat. Både befintliga och nya marknivåer ska redovisas i förekommande fall.

Handläggningstid

Sedan 1 juli 2016 finns en lag som säger att ett attefallsärende ska hanteras inom 4 veckor från att ärendet är komplett. Om ärendet är av större vikt eller av principiell betydelse är dock tidsfristen åtta veckor (PBF 6 kap 7 §). 

Komplementbostadshus/komplementbyggnad på 25 kvadratmeter

Du får bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 25 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet (inom 25 meter från huvudbyggnaden) till ett befintligt en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus (kallas då komplementbostadshus), eller garage, förråd, gäststuga eller liknande (kallas då komplementbyggnad).

Tänk på att:

 • byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns. Vill du placera byggnaden närmare tomtgränsen krävs grannarnas godkännande. För placering mot allmän platsmark, till exempel park och väg gäller alltid minst 4,5 meter.
 • byggnaden får vara maximalt 4,0 meter från medelmarknivå till nockhöjd, det vill säga till högsta nivån på byggnaden.
 • anmälan och startbesked krävs innan byggstart.
 • det tillkommer en extra anslutningsavgift för kommunalt vatten för komplementbyggnad/komplementbostadshus som innehåller kök och badrum. Detta gäller i verksamhetsområde med kommunalt vatten och avlopp. Läs mer om attefallsanslutning.

Tillbyggnad på 15 kvadratmeter

Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus (men inte ett komplementbostadshus) med 15 kvadratmeter bruttoarea. Du kan välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. När du utnyttjat dina 15 kvadratmeter kan du inte göra ytterligare tillbyggnader utan bygglov. Tänk på att:

 • byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns. Vill du placera byggnaden närmare tomtgränsen krävs grannarnas godkännande. För placering mot allmän platsmark, till exempel park och väg gäller alltid minst 4,5 meter.
 • tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden, det vill säga högsta nivån på taket, på bostadshuset.
 • anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus (men inte i ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus) utan bygglov. Tänk på att:

 • anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Högst två takkupor

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Den sammanlagda bredden på takkuporna får vara högst hälften av längden på taket mätt från nock till takutsprång. Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen. Du kan inte göra takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan fristående komplementbyggnad som garage eller gäststuga. Tänk på att:

 • anmälan och startbesked krävs för bygglovbefriade takkupor.

Undantag från attefallsreglerna

Även om det du vill bygga följer bestämmelserna om bygglovbefriade åtgärder kan det ändå krävas bygglov för fastigheten:

 • om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område. Kontakta kommunen för att kontrollera om din fastighet är en värdefull byggnad.
 • om fastigheten ligger inom ett område med riksintresse för Försvarsmakten.
 • om komplementbostadshuset, tillbyggnaden eller byggnaden där ytterligare bostad ska inredas ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • om kommunen i en detaljplan kräver bygglov för den aktuella åtgärden.

Strandnära fastighet

Ligger din fastighet inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens för åtgärderna. Läs mer om strandskyddet.

Avgift

För handläggningen av anmälan tas en avgift ut enligt fastställd taxa. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har fastställt avgiften för attefallsåtgärderna till 2985 kronor för en åtgärd som vid registrering är komplett. Krävs det kompletteringar blir avgiften 3 980 kronor för en åtgärd.

Anmäler du till exempel om både tillbyggnad av huvudbyggnad och nybyggnad av komplementbostadshus enligt attefallsreglerna debiteras du en avgift per åtgärd.

Om du börjar bygga utan att ha fått ett startbesked kan du drabbas av en sanktionsavgift.

Senast publicerad: 2018-07-03