Avgifter för bygglov

Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för ärenden om lov och vid kontroller och tillsyn. En planavgift kan även tillkomma vid bygglov inom detaljplanerade områden.

Bygglovskollen

Laddar in Bygglovskollen...
Laddar...

Vad ingår i avgiften?

Enligt plan- och bygglagen har Värmdö kommun rätt att ta ut en avgift (taxa) för de kostnader kommunen får i samband med prövning av ärenden om lov och vid kontroll/tillsyn. Avgifterna beräknas utifrån olika faktorer, till exempel:

  • byggnadens/byggnadsdelens area
  • typ av åtgärd (nybyggnad, tillbyggnad med mera)
  • objekt
  • planenlighet
  • förbesiktning och tomtens förutsättningar
  • om området är kulturhistoriskt intressant
  • sakägare som ska höras
  • kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT).

I avgiften ingår nedlagd tid och kostnader för både administration och handläggning. Avgifterna grundas på prisbasbeloppet (44 800 kronor år 2017). Observera att prisbasbeloppet ändras årligen.

I den nu aktuella taxan för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen kan du läsa mer om vad som ingår i den kostnad kommunen tar betalt för vid prövning och tillsyn av ärenden.

Planavgift​

För byggnationer inom detaljplanerade områden tas vanligen en planavgift ut. Om du bor i detaljplanerat område där planen vunnit laga kraft 2003 och framåt, kan det vara viktigt att ta reda på hur stor planavgiften blir i ditt ärende.

När det gäller planavgift så tillämpar Värmdö kommun enhetstaxa för nybyggnad av enbostadshus. Planavgiften under 2017 för ett nytt enbostadshus är 53 760 kr oberoende av area. Planavgift för flerbostadshus, verksamheter och anläggningar är däremot liksom bygglovavgiften proportionerlig. Detaljerad information om avgifter hittar du under Dokument i högerspalten.

Exempel på planavgifter 2017:

Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

oberoende av area.

53 760 kr

Tillbyggnad av enbostadshus om 120 kvm med 100 kvm.

26 880 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad om 30 kvm.

11 200 kr

Tillbyggnad av enbostadshus med 15 kvm.

5 600 kr

 

Läs mer här om planavgifter 

Har du frågor om planavgiften?

Kontakta kommunens kontaktcenter 08-570 470 00 eller mejla varmdo.samhallsbygg@varmdo.se 

Senast publicerad: 2017-10-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Vill du träffa handläggare inom bygg, enskilt avlopp eller strandskydd?

Läs mer under Bygglov, strandskydd och fastighetsfrågor


Mer kontaktinformation