Vad kräver bygglov?

Bygglov krävs när du vill bygga nytt, bygga till eller utföra vissa ändringar inom en fastighet. Vid rivning av byggnad kan det krävas rivningslov och för vissa markarbeten marklov. Bor du strandnära måste du också känna till vilka regler som gäller för strandskydd.

Lär mer om hur du ansöker om lov eller gör en anmälan under "Sök bygglov, gör anmälan".

Åtgärder som kräver bygglov

När du vill bygga nytt, bygga till eller utföra vissa ändringar inom en fastighet krävs bygglov. Nedan följer några exempel.

  • Uppföra en ny byggnad eller anläggning
  • Uppföra tillbyggnader på en befintlig byggnad eller anläggning
  • Ändra användningssätt av en byggnad (till exempel från bostadshus till kontor)
  • Byta fasad, taktäckningsmaterial, fasadfärg eller något som väsentligt påverkar byggnadens utseende
  • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
  • Uppföra större plank eller mur
  • Anlägga parkering
  • Ställa container, husvagn eller tält på en tomt under en längre tid

Rivningslov

Bor du i detaljplanerat område måste du söka rivningslov om du vill riva en hel eller delar av en fastighet. Det kan också finnas särskilda rivningsbestämmelser i områden där detaljplaner inte finns. Kontrollera alltid med bygg- och miljöavdelningen innan du börjar riva. Det kan finnas skäl som gör att byggnaden bör bevaras, till exempel att den är kulturmärkt, eller att farliga material måste omhändertas på rätt sätt, till exempel PCB.

För rivning utanför detaljplanerat område krävs istället en anmälan.

Marklov

Marklov behövs för schaktning eller fyllning när höjdläget på detaljplanerad mark avsevärt förändras. Normalt ligger gränsen för höjdförändringar som är lovpliktiga vid plus/minus 0,5 meter. 

Du kan också behöva marklov för trädfällning eller skogsplantering inom detaljplanerat område. Vissa områden kan också ha sina egna bestämmelser. Kontrollera alltid med bygg- och miljöavdelningen innan du förändrar mark.

Sprängning

Ska du utföra sprängningsarbeten krävs särskilt tillstånd från polismyndigheten. Läs mer på polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marklov kan krävas vid sprängning inom detaljplanelagt område om höjdläget på marken ändras plus/minus 0,5 meter.

Ska du spränga inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens. Läs mer om strandskyddet.

Bor du strandnära?

Tänk på att det kan krävas dispens från strandskyddet för dina åtgärder om du bor inom strandskyddat område. Läs mer om strandskyddet.

Senast publicerad: 2017-05-31