Markanvisning för Kvarnbergsterrassen

ortofoto kvarnbergsterrassen

I Gustavsberg sker just nu en omfattande omvandling av det tidigare brukssamhället och de kommande åren ska runt 4000 nya bostäder, ett flertal parker och ny infrastruktur byggas.

På Kvarnbergets norra sluttning mitt i Gustavsberg ska en ny bostadsbebyggelse skapas med fokus på gestaltning. Genom att utveckla parken och tillskapa bebyggelse på Kvarnberget skapas en möjlighet att binda samman Gustavsbergs centrum med hamnen, Porslinskvarteren och Strandvik

Inbjudan till markanvisningstävling

Värmdö kommun bjuder härmed in till markanvisningstävling för byggrätter i centrala Gustavsberg. Inom ramen för anbudet ska anbudsgivarna föreslå utformning av cirka 14 000 kvm BTA, som motsvarar cirka 140 lägenheter och ett antal lokaler. Tävlingen utgår från ett fast pris där anbuden kommer utvärderas efter de tre kriterierna "Gestaltning", "Ekologisk hållbarhet" samt "Social och ekonomisk hållbarhet".

Värmdö kommun kommer att träffa markanvisningsavtal med den anbudsgivare som i sitt anbud bäst uppfyller tävlingskriterierna samt i övrigt uppfyller givna tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier.

Ta del av hela inbjudan samt bilagor till markanvisningstävlingen här .

Ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast den 2 oktober 2017 kl.17:00

Handlingarna ska levereras i slutet omslag utan avsändare eller firmateckning, märkt:

”Markanvisning Kvarnbergsterrassen. Till Sofia Vogel.”

Tävlingsbidrag ska sändas till:
Värmdö kommun
Att; Sofia Vogel
Samhällsbyggnadsavdelningen
134 81 Gustavsberg

Ansökan kan också lämnas i Värmdö kommuns kontaktcenter på Skogsbovägen 9-11.

Kontakt

Frågor under tävlingsperioden ställs här.

Svar lämnas så fort som möjligt och publiceras på hänvisad sida. Frågor ställs senast den 26 september 2017 för att svar ska kunna lämnas i tid.

Senast publicerad: 2017-06-16