Ösby sjöpark

Ösby sjöpark, designskiss

I februari 2017 påbörjas genomförandet av den detaljplan för nya bostäder på Ösby 1:79 m.fl. som vann laga kraft 2016-06-27.

Längst in på Skogsbovägen nära Ösbyträsk kommer byggherren Hökerum Bygg AB att uppföra fyra flervåningshus med träfasad. Totalt byggs cirka 70 nya lägenheter. Inflyttning planeras till slutet av 2018.

Innan bostäder kan uppföras ska befintliga kontorsbyggnader rivas och marken saneras. Dessa arbeten kommer att pågå under våren 2017. Blivande kvartersmark och parkområde kommer att inhägnas. En provisorisk gångväg för allmänheten kommer att anläggas av Hökerum Bygg AB för anslutning mot Ösbyträsk och befintliga gång- och cykelvägar.

Allmänna anläggningar

Allmän plats i detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Kommunen ska parallellt med bostadsbyggnationen bygga ut allmän plats och lägga ned en ny större dagvattenledning. Allmänna anläggningar som ska utföras är en förlängning av Skogsbovägen med ny vändplan, ny gång- och cykelväg med belysning utmed västra sidan av Skogsbovägen samt ny gång- och cykelväg som ska ansluta mot befintliga gång- och cykelstråk mot Gustavsbergs centrum. I anslutning till befintlig gång- och cykelväg mot Gustavsberg ska det anläggas en park med utegym. Entrén mot Ösby naturreservat kommer att tydliggöras med informationsskylt.

I februari 2017 påbörjas projektering av de kommunala anläggningarna och byggnation bedöms påbörjas senhösten 2017 och pågå fram till hösten 2018.

Kontakt

Kontaktpersoner för Värmdö kommun är:

Yvonne Karlsson, projektledare, yvonne.karlsson@varmdo.se

Sophie Dahllöf, bitr. projektledare, sophie.dahllof@varmdo.se

Fredrik Lennholm, bygg- och projekteringsledare, fredrik.lennholm@varmdo.se

Kontaktperson för Hökerum Bygg AB är:

Jennie Rydergard, projektansvarig försäljning och marknad, jennie.rydergard@hokerumbygg.se

Ytterligare information

Läs mer om gällande detaljplaner här

Läs mer om Hökerumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (extern länk)

Senast publicerad: 2017-03-28

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information