Tyck till

Om renoveringen av Farstavikensskola/Ekedal

Farstavikens skola/Ekedal är i behov av renovering då bland annat fastigheternas tekniska system har uppnått sin tekniska livslängd. Den inventering av byggnaderna som har genomförts visar på högre investeringskostnader än beräknat och alternativa lösningar för en framtida skola är under utredning.

Fördjupad utredning kring Ekedalsskolan

Kommunstyrelsen har beslutat att tillsätta en politisk styrgrupp för ett utredningsuppdrag gällande Farstavikens skola/Ekedal. Dessutom kommer en enkätundersökning att genomföras gällande förslaget om en ny skola i Charlottendal.

Styrgruppens, som består av kommunstyrelsens presidium, uppdrag kommer att finansieras inom ramen för kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser. En återrapportering av utredningsuppdraget kommer att göras vid kommunstyrelsen möte i oktober.

Grundlig fukt- och miljöinventering

Under 2016 genomfördes olika byggnadstekniska inventeringar som har visat att byggnaderna och dess installationer uppnått och ibland även passerat sin tekniska livslängd. En fukt- och miljöinventering av byggnaderna har genomförts av fackmässigt sakkunniga. Inventeringen är gjord för att utreda eventuella fukt- och miljöskador som byggnaderna kan ha. Tak, ytterväggar, fasader, fönster, bjälklag och husgrunder har undersökts.

- Brister finns i skolans byggnader som med hänsyn till byggnadernas åldrar bedöms som tidstypiska. Vindar har vissa skador efter gamla läckage och delar av fasaderna är skadade, säger Per Hallsten, fastighetschef i Värmdö kommun.

I inventeringen framkom också att fönster måste bytas ut eller renoveras, husgrunder har fuktproblem och skadedjur har påträffats. Byggnaderna innehåller även en låg grad av vissa miljögifter.

Dagens krav på gårdagens byggnader

Skolan har långtgående traditioner och vissa byggnader är från tidigt som på 1800-talet. Utifrån byggnadernas ålder så är de brister som finns vad man kallar tidstypiska. Samma tekniska egenskapskrav som tidigare gällde vid nybyggnad gäller nu även vid ändring av byggnad.


Den djuplodande inventering av byggnaderna och anpassningen till dagens krav på miljö- och energianpassade lösningar visar på att det krävs en högre investeringskostnad än vad som tidigare varit känt, och ligger i nivå med kostnaderna för en nybyggnation. Eftersom kostnaderna ökat så markant har förvaltningen fått i uppdrag att se över andra alternativa lösningar.

Medborgardialog

Kommundirektören har, av kommunfullmäktige, fått i uppdrag att utreda alternativa lösningar för utökad kapacitet och för en moderna lärmiljö samt genomföra en medborgardialog om förslagen.

Den 10 december hade du som medborgare i Värmdö kommun möjlighet att delta i en medborgardialog kring framtiden för Farstavikensskola/Ekedal.

En presentation av de tre alternativ som utretts finns att ta del av under dokument i högerspalten.

Läs mer om medborgardialogen

Ytterligare utredning kring trafikplanering vid Ekedalsskolan

Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat beslut om utredning av vilka möjligheter som finns för att renovera och bygga om Farstavikensskola/Ekedal.

Beslut om val av alternativ gällande renovering/bygga om skolan ska tas innan sommaren 2017. Innan dess ska trafiksituationen vid utredas ytterligare.

Kontinuerligt förbättringsarbete

Kontinuerliga luftkvalitémätningar sker fortfarande i samtliga byggnader och idag finns inga indikationer på att bristerna är hälsovådliga. En utökad inventering av byggnadernas status har skett och en åtgärdsplan är för närvarande under framtagande. Den utökade inventeringen har visat på vissa byggnadstekniska brister som nu kommer att åtgärdas.


Frågor och mer information

Om du har frågor om Ekedalsskolan så är du välkommen att kontakta Per Hallsten på 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se

Nedan finner du mer information.

Dokument

Senast publicerad: 2017-06-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information