Tyck till

Om renoveringen av Farstavikensskola/Ekedal

Värmdös fullmäktige har beslutat att skjuta till ytterligare 80 miljoner till den planerade renoveringen och ombyggnationen av Farstavikensskola/Ekedal. Den inventering av byggnaderna som har genomförts visar på högre investeringskostnader än beräknat.

Under 2016 har Värmdö kommun upprättat programhandlingar för en om- och tillbyggnad av skolan. Byggnadsprogrammet behandlar arkitektoniska, konstruktiva och tekniska ritningar. Under sommaren och början av hösten har det genomförts olika byggnadstekniska inventeringar som har visat att byggnaderna och dess installationer uppnått och ibland även passerat sin tekniska livslängd.

Grundlig fukt- och miljöinventering

En fukt- och miljöinventering av byggnaderna har genomförts av fackmässigt sakkunniga. Inventeringen är gjord för att utreda eventuella fukt- och miljöskador som byggnaderna kan ha. Tak, ytterväggar, fasader, fönster, bjälklag och husgrunder har undersökts.

- Brister finns i skolans byggnader som med hänsyn till byggnadernas åldrar bedöms som tidstypiska. Vindar har vissa skador efter gamla läckage och delar av fasaderna är skadade, säger Per Hallsten, fastighetschef i Värmdö kommun.

I inventeringen framkom också att fönster måste bytas ut eller renoveras, husgrunder har fuktproblem och skadedjur har påträffats. Byggnaderna innehåller även en låg grad av vissa miljögifter.

Insatser för säker miljö

Värmdö kommun utför för närvarande kontinuerliga luftkvalitémätningar i samtliga byggnader. Parallellt görs också andra inventeringar för att få en helhetsbild över byggnadernas status.

- Vi har idag inga indikationer på att bristerna är hälsovådliga. Men nu gör vi kontinuerliga mätningar och inventeringar i samtliga byggnader, skulle vi upptäcka brister så kommer vi åtgärda dem omgående, säger Per Hallsten.

Dagens krav på gårdagens byggnader

Skolan har långtgående traditioner och vissa byggnader är från tidigt som på 1800-talet. Utifrån byggnadernas ålder så är de brister som finns vad man kallar tidstypiska. Samma tekniska egenskapskrav som tidigare gällde vid nybyggnad gäller nu även vid ändring av byggnad.

Den djuplodande inventering av byggnaderna och anpassningen till dagens krav på miljö- och energianpassade lösningar visar på att det krävs en högre investeringskostnad än vad som tidigare varit känt, och ligger i nivå med kostnaderna för en nybyggnation. Eftersom kostnaderna ökat så markant har förvaltningen fått i uppdrag att se över andra alternativa lösningar.

Medborgardialog

Kommundirektören har, av kommunfullmäktige, fått i uppdrag att utreda alternativa lösningar för utökad kapacitet och för en moderna lärmiljö samt genomföra en medborgardialog om förslagen.

Den 10 december hade du som medborgare i Värmdö kommun möjlighet att delta i en medborgardialog kring framtiden för Farstavikensskola/Ekedal.

En presentation av de tre alternativ som utretts finns att ta del av under dokument i högerspalten.

Läs mer om medborgardialogen

Ytterligare utredning kring trafikplanering vid Ekedalsskolan

Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat beslut om utredning av vilka möjligheter som finns för att renovera och bygga om Farstavikensskola/Ekedal.

Det har också genomförts en medborgardialog där tre alternativ presenterades.

Läs mer om de alternativa lösningarna och en sammanställning av de synpunkter som inkom på medborgardialogen

Beslut om val av alternativ gällande renovering/bygga om skolan ska tas innan sommaren 2017. Innan dess ska trafiksituationen vid Farstavikensskola/Ekedal utredas ytterligare.

Kontinuerligt förbättringsarbete

Kontinuerliga luftkvalitémätningar sker fortfarande i samtliga byggnader och idag finns inga indikationer på att bristerna är hälsovådliga. En utökad inventering av byggnadernas status har skett och en åtgärdsplan är för närvarande under framtagande. Den utökade inventeringen har visat på vissa byggnadstekniska brister som nu kommer att åtgärdas.


Frågor och mer information

Om du har frågor om Ekedalsskolan så är du välkommen att kontakta Per Hallsten på 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se

Nedan finner du mer information.

Dokument

Senast publicerad: 2017-04-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information