Tyck till

Nästa steg i arbetet med framtidens Ekedalsskola


Kommunstyrelsen har beslutat att utföra en fördjupad utredning gällande framtidens Farstavikens skola/Ekedal. Inom ramen för det kommer en enkätundersökning att genomföras samt ytterligare en medborgardialog under hösten 2017.

Kommunstyrelsen har beslutat att utföra en fördjupad utredning gällande framtidens Farstavikens skola/Ekedal och inför höstens medborgardialog kommer även en enkätundersökning att genomföras.

Om enkätundersökningen

Undersökningen kommer att ske via telefon och tar ett par minuter. Undersökningsföretaget Markör utför enkäten på Värmdö kommuns uppdrag och undersökningen genomförs under vecka 33 och 34. Respondenterna har även fått ett brev hemskickat under vecka 32.

Urvalsgruppen består av 1500 personer. En tredjedel består av nuvarande vårdnadshavare, en tredjedel bor i upptagningsområdet och övriga är intressenter i närområdet Gustavsberg. Frågorna kommer att gälla Farstaviken/Ekedals skola och de fyra alternativ som finns.

En andra medborgardialog hösten 2017

En medborgardialog där de tre grundläggande förslagen presenterades genomfördes i december 2016. Därefter har utredningen kompletterats med ett fjärde förslag. En andra medborgardialog kommer att hållas den 7 september 2017 och en återrapportering av utredningsuppdraget kommer att göras vid kommunstyrelsens möte i oktober.

Anmälan till dialogen görs via webben och öppnar 22 augusti. Vid medborgardialogen är alla välkomna att delta.

Den genomförda dialogen syftade till att ge er medborgare möjlighet till delaktighet och inflytande kring de alternativ kommunen tittar på i sin utredning. Dialogen bidrar till ett ökat kunskapsunderlag inför kommande beslut i frågan om skolans framtid.

Bakgrund till de fyra alternativen

Respondenterna kommer att få möjlighet att ge sin åsikt om de fyra alternativ som finns framtagna. Dessa finns även presenterade i det brev som gått ut. 

Skolans olika byggnader

År 1884 uppfördes den första skolan på Ekedal, den så kallade Röda villan. Under åren växte skolan med nya byggnader och visar idag upp ett antal årsringar från olika tidsperioder; den Gröna villan från 1903, den gula villan från 1915 och den bruna rektorsvillan från 1920. På 60-talet kompletterades de historiska trävillorna med den vita villan (1962), den bruna längan (1965) och slutligen gymnastik- och matsalen (1968).

Samtliga byggnader på skolområdet illustrerade

Samtliga byggnader som idag finns på skolområdet

 

Här nedan kan du ta del av en kortfattad beskrivning av de fyra alternativen, och genom att klicka på länken under respektive alternativ kan du läsa mer. 

Alternativ 1

Innebär en upprustning och renovering av skolans befintliga byggnader. Efter renoveringen kommer skolans kapacitet vara densamma som idag, vilket är cirka 420 elever. Evakuering under ombyggnation sker i etapper till paviljonger i anslutning till skolan.

Läs mer om alternativ 1

Alternativ 2

Bevarar de historiska trävillorna, medan de byggnader som är från 60-talet rivs och ersätts av en ny skola som sammanlänkas med två av de äldre trävillorna. Skolan utökas till cirka 600 elever. Eleverna evakueras till de närliggande skolorna Farstavikens skola/Kvarnberget och Munkmora under renoveringstiden.

Läs mer om alternativ 2

Alternativ 3

Skolverksamheten flyttas till en ny byggnad. Denna byggnad ersätter husen från 60-talet som rivs. Trähusen från sekelskiftet bevaras men får ett annat verksamhetsområde. Skolan utökas till cirka 600 elever. Eleverna evakueras till de närliggande skolorna Farstavikens skola/Kvarnberget och Munkmora under renoveringstiden.

Läs mer om alternativ 3

Alternativ 4

En flytt av Farstavikens skola/Ekedal till den så kallade skoltomten i Charlottendal. Här byggs en ny F-6 skola med plats för cirka 600 elever. I det här fallet behövs ingen evakuering utan eleverna stannar kvar på Ekedal tills den nya skolan är färdigställd.

Läs mer om alternativ 4

Trafikmiljö

Trafikmiljön för de fyra framtagna alternativen bedöms på en övergripande nivå i en utredning kommunen tagit fram. Utredningen inkluderar, förutom trafikmiljön vid nuvarande skola, en placering av en ny skola i Charlottendal samt en evakuering till Munkmoraskolan.

Utredningen samt en skiss för en möjlig trafiklösning vid Ekedal hittar du under Dokument längre ner på sidan.

 

Frågor och mer information

Om du har frågor om undersökningen eller framtidens Ekedalsskola så är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se

Nedan finner du mer information.

Dokument

Senast publicerad: 2017-08-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information