Tyck till
Talande webbLyssna

Förnyelse och utvidgning av Älvsby industriområde

Genomförandet av de nya detaljplanerna för Magneberg och Älvsby ängar pågår. Vi bygger ut VA-nätet och nya gator för att skapa nya industritomter. Området får även nya gång- och cykelbanor och ny belysning. Försäljning av industritomter kommer att påbörjas nu och första etappen består av 7 st tomter.

Plangenomförande

Lantmäteriförrättningen för ny industrimark är klar och består av 9 områden som kommer att styckas vidare när försäljning av industritomterna sker.

  • Älvsby GA:1 har upphävts då gatorna som ingick i gemensamhetsanläggningen har övergått till kommunalt huvudmannaskap.
  • Älvsby GA:2 har ombildats. Sektion 1 upphör då den delen av gemensamhetsanläggningen ligger inom detaljplan där gatorna har övergått till kommunalt huvudmannaskap. Sektion 2 ligger utanför detaljplanen för Ploglandet och där har andelstalen ändrats genom lantmäteriförrättningen.

Förutom ombildandet av GA:2 är genomförandet av detaljplanen för gatorna inom Ploglandet och cirkulationsplatsen på Fagerdalavägen en senare etapp.

Utbyggnad gator och ledningar

SVEAB Anläggning AB utför utbyggnaden av gator, belysning och VA-ledningar. Den nya delen av Älvsbyvägen är klar och AG-lager är lagt. Den friliggande gång- och cykelvägen mot Evlinge i östra delen av området är också klar och belagd med asfalt. Arbeten med Industrigata 1 pågår och är nästan klara. Den nya pumpstationen är klar men inte inkopplad, dagvattendammen väster om Saltarövägen är klar och arbeten med dagvattendammen söder om Fagerdalavägen vid Ploglandet pågår.

Arbeten längs den befintliga delen av Älvsbyvägen har påbörjats i mindre omfattning, men de nya gatorna och den nya kopplingen till Saltarövägen prioriteras för att kunna tas i drift så snart som möjligt och därmed få så lite störningar i trafiken som möjligt.

Försäljning av industritomter

En mäklare har anlitats och etapp 1 bestående av 7 st industritomter på cirka 1100–3350 m2 kommer att läggas ut till försäljning på bland annat objektvision.se. VA-serviser är satta, men respektive fastighetsägare kommer att få göra egen servisanmälan för el och fiber utifrån sina behov. Tillträde till marken kan ges efter godkänd slutbesiktning för denna del vilket beräknas ske under december 2018.

All kontakt angående försäljning av industritomterna kommer att skötas av kommunens mäklare Anders Norlander på New Property.

 

Kartbild Älvsby


Kontaktpersoner

Bodil Johansson, projektledare, Värmdö kommun, bodil.johansson@varmdo.se
Fredrik Lennholm, byggledare, Rockstore Engineering AB, fredrik.lennholm@rockstore.se
Anders Norlander, mäklare, New Property, anders@newproperty.se

 

Senast publicerad: 2018-11-22

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation