Tyck till

Lev i Gustavsberg

Glad pojke kastar upp höstlöv - Framtidens Gustavsberg

Gustavsberg befinner sig nu i en spännande och expansiv utvecklingsfas. Cirka 4 000 nya bostäder byggs i kulturhistorisk miljö nära skog och hav. De centrala delarna förtätas och knyts samman av promenadstråk och platser för upplevelser och aktiviteter.

Handlingsplan för Gustavsberg fastslagen

Parallella arkitektuppdrag för delar av Gustavsbergsprojektet är nu slutfört och kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet. Den handlingsplan som fastställdes 19 oktober innefattar bland annat olösta frågor och framtida utmaningar för respektive delområde.

Handlingsplanen ger en prioriteringsordning enligt följande för detaljplanerna:

  1. Detaljplan för Kråkberget
  2. Detaljplan för Gustavsbergs centrum inklusive Stadsparken
  3. Detaljplan för Vattentornsberget

Klicka för större bild >>

 

Gustavsbergsprojektet är ett långsiktigt arbete med flera politiska beslut i grunden. Förändringar i områdets utformning och funktion, som projektets omfattning innebär, kommer att påverka många människor, både nu och i framtiden. Det är därför viktigt att det finns en bred politisk förankring kring helhetssynen på Gustavsbergs utveckling. Med syfte att uppnå detta genomfördes Parallella arkitektuppdrag i Gustavsberg under våren 2016. Upplägget för de parallella arkitektuppdragen var att låta fyra arkitektkontor; C.F. Møller/Tredje Natur, Kod arkitekter/Landskapslaget, White arkitekter och Mandaworks/Adept, utarbeta förslag som visade på en tydlig tanke om arkitektonisk utformning, så som bebyggelsens täthet och struktur.

Förslagen anses ha en hög relevans samt bygga på en grundlig analys av uppgiften och platsens förutsättningar. Överlag har arkitektkontorens arbete gett bra och intressanta idéer för Gustavsbergs fortsatta utveckling och bedöms kunna ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet. Några av de mer övergripande idéerna i förslagen såsom den mer uppbrutna kvartersstrukturen i centrum, de gemensamma ytorna, busstorgets utformning och återskapandet av den befintliga dalgången i Gustavsbergs centrum och stadsparken föreslås ingå i det fortsatta detaljplanearbetet. Förslagen redovisar även flytt av idrottsverksamheter för att uppnå ett tryggt och blandat område där den nya centrumgatan i Stadsgatunätet kan flyttas en bit österut för att skapa en bättre miljö i Gustavsbergs centrum. En lokaliseringsutredning om idrottsverksamhetens lokalisering kommer att påbörjas under hösten 2016.

Läs mer om parallella uppdrag >>
Läs hela handlingsplanen >>
Tidplan >>

 

Sammanställning från medborgardialog och hearing

Kommunstyrelsen gav i juni 2015 i uppdrag till kommundirektören att genomföra en dialog om en vägpassage nordväst om Gustavsberg. Vägpassagen har även gått under namnet Förbifart Ekedal. Utgångspunkt för dialogen var de utredningar som tagits fram angående Förbifart Ekedal samt de förslag till utveckling av Gustavsbergs centrala delar som tagits fram av fyra arkitektkontor genom parallella arkitektuppdrag under våren 2016. Dialogen med Värmdö kommuns medborgare kom därför att fokusera på Gustavsbergs utveckling och framtida trafiklösningar. Den 4 juni 2016 inbjöds allmänheten, politiker, tjänstemän samt arkitektkontoren från parallella arkitektuppdrag till ett dialogmöte i kommunhuset.

 

Det har funnits flera möjligheter att se arkitektförslagen och lämna synpunkter på dem. Arkitekternas förslag har ställts ut i Runda huset där det hölls en vernissage med berörda tjänstemän från kommunen som svarade på frågor. Möjligheten fanns att lämna synpunkter på plats samt att skicka in synpunkter via kommunens hemsida.

 

Utöver dialogmötet genomfördes den 6 juni en politisk hearing i samband med Gustavsbergsdagen, då politiker fick svara på 9 förberedda frågor med svarsalternativ som är centrala för utvecklingen av Gustavsberg centrum. Ca 100 personer deltog vid mötet och fick också rösta på de svarsalternativ som fanns.

Nu finns ett sammanställt resultat från dialogtillfället och från den politiska hearingen. I sammanställningen har även synpunkter från allmänheten som inkommit via kommunen hemsida beaktats.

Ladda ner sammanställningen för dialogen >>

Ladda ner sammanställningen för hearingen >>

Rapporterna och synpunkterna kommer att ingå i kommande detaljplanearbete.

Senaste nytt om Strandvik

Den 8:e september vann detaljplanen för Strandvik laga kraft. Det betyder att det nu är möjligt att bygga de cirka 60 nya bostäderna i och omkring Villa Strandvik samt att kommunen kan påbörja en upprustning och förbättring av park och strandpromenad. Förberedande arbete kommer nu att starta både hos kommunen och hos byggherren.

Läs mer om Strandvik >>länk till annan webbplats

länk till annan webbplats

Parallella uppdrag

De fyra arkitektkontor som valts ut att arbeta med parallella arkitektuppdrag Gustavsberg är CF Møller/Tredje Natur, Kod Arkitekter/ Landskapslaget, Mandaworks/Adept och White arkitekter. Deras uppdrag har varit att utarbeta gestaltningsförslag för de centrala delarna i Gustavsberg.
Läs mer >>öppnas i nytt fönster

Sammanställning av landskapsanalys

I november 2015 anordnades en workshop för att få fram kompletterande material till den landskapsanalys över centrala Gustavsberg som gjordes av Ekologigruppen 2009. Workshopen och denna analys är en del av detaljplanearbetet för Gustavsbergs centrum.

Inbjudna till workshopen var medborgare, verksamhetsägare i området och organisationer verksamma i Gustavsberg genom mejl och annons i lokaltidningen. 25 medborgare deltog i workshopen.

Sammanställning Landskapsanalys >>

Barnkonsekvensanalys Gustavsbergs centrum och Kvarnbergsterrassen

Under detaljplaneläggningen av Gustavsberg genomförs samråd med allmänheten, vilket ger dem möjlighet att ta del av förslag och utredningar men även att ge uttryck för sin åsikt. Enligt FN:s barnkonvention ska beslut fattas utifrån barnets bästa och de har rätt att utrycka sin åsikt.

Med det som bakgrund har en barnkonsekvensanalys tagits fram för Gustavsbergs centrum och Kvarnbergsterrassen där barn och unga från förskola till gymnasiet kommit till tals genom intervjuer med förskolepedagoger, fokusgruppintervjuer med barn och unga, samt en gå-tur med ungdomar i Gustavsberg.

Uppdraget syftar dels till att föra fram upplevelser och åsikter rörande Gustavsberg generellt, samt mer specifikt att bedöma hur planförslag påverkar barn och ungas livsmiljö. Ladda ned Tyréns sammanfattning som pdf >>länk till annan webbplats

 

Här föds det nya 

Värmdö kommuns välkända och anrika centralort får ett ordentligt lyft under de närmaste tio till tjugo åren. Samhället förtätas av de nya bostäderna och ett förbättrat gatunät växer fram. Bostadsrätter, hyresrätter, stadsradhus och småhus ska byggas i centrala Gustavsberg, där efterfrågan att bo är stor. I Gustavsberg kan du bo, leva och verka i en modern, allsidig och trivsam tätort. Här har du nära till allt vad storstaden har att erbjuda samtidigt som skärgården och vackra naturområden finns runt hörnet. 

Utöver naturen och de bostäder som erbjuds ges plats för restauranger, verksamhetslokaler och nya parker. Allt för ett levande samhälle med kontraster som berikar. Förtätningen sker med omsorg om vår bruksmiljö, människan och miljön och Gustavsberg är en god förebild av hållbar stadsutveckling. Gustavsbergsprojektet omfattar Gustavsbergs centrum inklusive Stadsparken och idrottsområdet, Vattentornsberget, Kvarnbergsterrassen, Kråkberget, Porslinskvarteren, Gustavsbergs hamn, Mariaterrassen och Strandvik.

Läs mer om projektets delområden

Senast publicerad: 2016-11-30