Projektets delområden

Fabriksstaden, vy från nordost

Utvecklingen av Gustavsberg är indelat i olika delområden, inom vilka Gustavsbergsprojektet har uppdrag att ta fram detaljplaner.

Områdena är: Gustavsbergs centrum inklusive Stadsparken och idrottsområdet, Vattentornsberget, Kvarnbergsterrassen, Kråkberget, Porslinskvarteren, Gustavsbergs hamn, Mariaterrassen och Strandvik.

För Porslinskvarteren, Mariaterrassen och Strandvik har detaljplanerna tagits fram och vunnit laga kraft. Information om respektive område, och hur arbetet fortlöper, hittar du i vänstermenyn.

Snabba fakta

Antal nya bostäder i hela området: Cirka 4000, främst i flerbostadshus.

Antal nya invånare: Omkring 10 000.

Färdigt: Hela området cirka år 2035.

Delområden

Byggnation av såväl bostäder som infrastruktur pågår.

Porslinskvarteren

Nya bostäder: Cirka 1700, främst lägenheter men även radhus. Park: Fajansparken är ett stråk genom området som binder samman de norra och södra delarna.

Detaljplanen för Porslinskvarteren, tidigare kallad Fabriksstaden, vann laga kraft den 25 juli 2013.

Kvarnbergsterrassen

Nya bostäder: Cirka 160 lägenheter.

Natur: Utveckla och tillgängliggöra naturen och området från Farstavikens skola Kvarnberget ner till Stadsparken.

Detaljplanearbetet har vilat men återupptagits under 2016.

Idrottsparken/Idrottsområdet

Detaljplanearbetet är för närvarande vilande.

En lokaliseringsutredning för idrotten ska tas fram och presenteras för kommunstyrelsens planutskott i februari 2017. Beroende på lokaliseringsutredningens resultat kan området komma att föreslås ingå i detaljplanen för Gustavsbergs centrum och Stadsparken.

År 2016/2017 skapas en aktivitetspark med bland annat äventyrslek, naturbad, utomhusgym och för spontanidrott.

Vattentornsberget

Området utreds för närvarande inom Parallella uppdrag:

Detaljplanearbetet förväntas starta våren 2017.

Mariaterrassen/Mariagatan

Nya bostäder: Cirka 120 lägenheter i punkthus, en del som seniorboende.

Byggnation klar.

Centrum och Stadsparken

Nya bostäder: Cirka 850 lägenheter.

Natur: Utveckla och tillgängliggöra naturen och området från Gustavsbergs centrum ner till Farstaviken.

Strandvik

Nya bostäder: Seniorboende med 60 lägenheter

Park: Utveckla och tillgängliggöra parken och området ut till kalsongberget.

Kråkberget

Nya bostäder: Cirka 300 lägenheter.

Natur: Utveckla och tillgängliggöra naturen och området upp till Kråkberget.

Gustavsbergs hamn

Hamnen ska utvecklas till ett attraktivt butiksmål med betoning på kultur, marina näringar och handel. Redan etablerade verksamheter ska stimuleras och utvecklas. Utvecklingen ska vägledas av ett hållbarhetstänk. Parkstråket genom Fabriksstaden förlängs ned till viken och kajpromenaden utvecklas. Ett upplevelse- och kulturhus, Porslinsfabriken, kommer att byggas. Läs mer >>öppnas i nytt fönster

Översyn av gällande detaljplan pågår.

Stallet

Nya bostäder: Cirka 30 lägenheter.

 

Senast publicerad: 2017-05-10