Gustavsbergs centrum

flicka och pojke bygger med klossar

Gustavsbergs centrum kommer även i fortsättningen att vara en knutpunkt för bussar och erbjuda service till boende i området. Den idag slitna miljön ska omvandlas och erbjuda klimatsmarta bostäder i en trivsam miljö nära kommunikationer, natur, idrottsområden och bad.

Status i planarbetet

Planeringen för utvecklingen av Gustavsbergs centrum befinner sig i nuläget inför samrådsskede. Centrum kommer att vara med som delområde i parallella arkitektuppdrag som tilldelades den 12 januari. Fyra arkitektkontor har fått i uppdrag att arbeta med gestaltningen av delområdena stadsparken, centrum, Vattentornsberget och Kråkberget. Resultatet av detta ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete. De parallella arkitektuppdragen pågår mellan januari till april 2016.

Till sidan om Parallella uppdrag

Handlingsplan för delar av Gustavsberg fastslagen

Parallella arkitektuppdrag för delar av Gustavsbergsprojektet slutfördes under 2016 och kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet. Den handlingsplan som fastställdes 19 oktober innefattar bland annat olösta frågor och framtida utmaningar för respektive delområde. Läs handlingsplanen här.

Planpil status mellan Program och samråd

Mer information om detaljplanen finns här:

Planhandlingar Gustavsbergs centrum

Nytt start-PM för Gustavsbergs centrum har tagits fram då en annan uppdelning av detaljplanegränser förslås än tidigare samt att trafiklösningen och andra förutsättningar har ändrats. Ny trafikprincip för Gustavsbergs centrum antogs av kommunstyrelsens planutskott 2015-03-25.

Preliminär tidplan

En preliminär tidplan för projektet

Våren 2018

Samråd

Våren 2019

Granskning

Hösten 2020

Antagande

Hösten 2021

Laga kraft

Förslaget i korthet

Området kan erbjuda goda förutsättningar för bostadsändamål, såsom närhet till centrum, kollektivtrafik, skola, Gustavsbergs hamn, stadsparken och anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Inom ramen för detaljplanearbetet kommer torg bildningar i anslutning till Runda huset och centrum utredas vidare. Detaljplaneområdet bör hållas ihop i ett tidigt skede för att säkra att infrastrukturen hålls ihop över hela området.  Men senare under detaljplanearbetet kan området komma att delas in i mindre detaljplaner.


Illustration tidplan processen

Klicka på bilden för att förstora den

Gustavsbergs centrum ligger inom riksintresset för kulturmiljövården och två för samhället viktiga byggnader är kyrkan och Runda huset. Det är därför extra viktigt att försöka få en naturlig och försiktig övergång mellan naturen och ny bebyggelse.

Ny bebyggelse i centrum ska prövas inom detaljplanearbetet. Bebyggelsen bör bland annat bestå av speciallägenheter till funktionshindrade, trygghetsboende, särskilt boende, centrumändamål, hyresrätter och bostadsrätter. Bebyggelsen föreslås utredas för ca 240 lägenheter.

En viktig fråga i detaljplanearbete är att skapa parkeringsplatser för centrumverksamhet, infartsparkering, idrottsverksamhet och boendeparkering. En övergripande målsättning är att i så hög grad som möjligt samutnyttja parkeringsplatserna. För att säkra en fungerande parkeringslösning för Gustavsbergs centrum måste samordning ske med detaljplanen öster om centrum. Inom detaljplanen för Idrottsområdet planeras ett parkeringsgarage som krävs för att klara parkeringsbehovet i centrumområdet

Bakgrund

Tidigare start-PM för Gustavsbergs centrum antogs av kommunstyrelsen 2008. Hösten 2011 godkände kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott en inriktning för fortsatt detaljplanearbete för Gustavsbergs centrum. Inriktningen beskriver ett centrum av stadsmässig karaktär med en variation av upplåtelseformer och hustyper. Merparten av den tillkommande bebyggelsen föreslogs på dagens parkering. Bussterminalens placering skulle ligga kvar i dagens läge, men utformningen förbättras. Beslut har även tagits om att parken ska utökas, tillskapandet av gröna stråk in, emot och genom centrum ska prioriteras samt att möjlighet till bebyggelse i parken ska prövas.

Då det konstaterades att den övergripande trafiklösning som legat till grund för arbetet med Gustavsbergs centrum och Kvarnbergsterrassen skulle innebära stora köbildningar med dålig framkomlighet för bussar som följd så lades detaljplanearbetet på is i väntan på en ny trafiklösning.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Sofia Vogel via kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla sofia.vogel@varmdo.se.

Senast publicerad: 2017-05-12