Gustavsbergs hamn

Flygbild Gustavsbergs hamn

Ambitionen är att utveckla Gustavsbergs hamnområde till en attraktiv plats för både invånare och besökare. Hamnområdet ska inrymma ett aktivt småbåtsliv, centrum för kultur och design och alltigenom präglas av ett hållbarhetsperspektiv.

Kommunstyrelsen antog i november 2012 en strategi för Gustavsbergs hamn (2012-11-14 § 219). Gustavsbergsprojektet fick sedan uppdraget att göra en översyn av den gällande detaljplanen för Gustavsbergs hamn, detaljplan D96. Man kommer utreda vilka förbättringar som kan göras när det gäller byggnader, parkeringsplatser, torgytor, parkmiljöer och strandpromenader. Syftet med översynen är att detaljplanen för Gustavsbergs hamn bättre ska tillgodose dagens behov och att den ska samverka med detaljplanerna för angränsande områden.

Status i planarbetet

Planeringen av framtidens kultur- och upplevelsehus fortsätter och projektet går under namnet Porslinsfabriken. Översyn av gällande detaljplan pågår.
Läs mer om Porslinsfabriken här

Hamnen i framtiden

I framtiden ska Gustavsbergs hamn kunna erbjuda ännu fler aktiviteter och upplevelser med fokus på kultur, hållbar utveckling och marina näringar. Redan etablerade verksamheter ska stimuleras och utvecklas. En del av den gamla hushållsporslinsfabriken omvandlas till ett centrum för kultur och upplevelser. Hit förläggs bland annat huvudbiblioteket, dans och balettskolan, porslinsmuséet och Gustavsbergs konsthall.

Parkstråket genom Fabriksstaden förlängs ned till Farstaviken och kajpromenaden utvecklas. På Kattholmen skapas ett marint centrum med försäljning och uthyrning av båtar, samt en servicebrygga med bland annat toatömning och båtbottentvätt. Tanken är också att ge plats för butiker, restaurang och café. På, eller intill Kattholmen kommer också en ny gästhamn med reception, duschar och toaletter att anläggas.

Bakgrund

Detaljplanen för Gustavsbergs hamn togs fram i en tid när planerna för att omvandla fabriksområdet till ett bostadsområde ännu inte formulerats och när industriverksamheten i området var mer betydande än idag. I planen finns bland annat bestämmelser om skyddszoner som har en direkt koppling till den tidigare industriverksamheten.

Fabriksstadens omdaning till bostadsområde innebär nya förväntningar på området. Fabriks- och hamnområdet förväntas utvecklas till ett sammanhållet område med stadskaraktär.

I Gustavsbergs hamnområde finns idag utställnings- och möteshallar, caféer, restauranger, Gustavsbergs porslinsmuseum med Nationalmuseums samlingar från fabrikens hela historia, Gustavsbergs Konsthall med Keramik & Glas Expo, aktiva konsthantverkare i ett sjuttiotal ateljéer, en blomstrande liten porslinsfabrik, keramikskola, antikaffärer och ett flertal butiker som säljer keramik, glas och porslin.

Kommunstyrelsen antog i november 2012 en strategi för Gustavsbergs hamn (2012-11-14 § 219). Det är med den strategin som grund som nu Gustavsbergsprojektet fått uppdraget att göra en översyn av den gällande detaljplanen.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Sofia Vogel via kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla sofia.vogel@varmdo.se.

Senast publicerad: 2016-11-24