Idrottsområdet/Idrottsparken

barn idrottsskola

Idrottsparken i centrala Gustavsberg ska bli en naturlig förlängning av centrumområdet mot nordost. Den nära anknytningen mellan centrum och idrottsaktiviteterna i Gustavsberg är unik i sitt slag. I framtiden ska Idrottsparken bli en attraktiv och trygg miljö där förutsättningarna för idrotts- och föreningslivet i kommunen stärks ytterligare.

Förslaget i korthet

Ett grönt stråk går rakt igenom Idrottsparken, med öppning upp mot sjön Ösbyträsk. I Idrottsparken vid badhuset finns isrink, ishall, tennishall och sporthallar. Nere vid sjön byggs en aktivitetspark med bland annat äventyrslek, utomhusgym och naturbad med nya bryggor.

Handlingsplan för delar av Gustavsberg fastslagen

Parallella arkitektuppdrag för delar av Gustavsbergsprojektet slutfördes under 2016 och kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet. Den handlingsplan som fastställdes 19 oktober innefattar bland annat olösta frågor och framtida utmaningar för respektive delområde. Läs handlingsplanen här.

Planhandlingar finns här:

Planhandlingar Idrottsområdet

Vilande planarbete

Detaljplanearbetet är för närvarande vilande.

Under den tid som passerat sedan utställning har vissa förändrade förutsättningar gjort att kommunen valt att vänta med att anta och genomföra detaljplanen. Det har bland annat visat sig att det inte är möjligt för tennisklubben att uppföra en tennishall i den utformning och i det läge som detaljplanen visade. Diskussionen med tennisklubben om en ny hall eller utbyggnation av den nuvarande pågår fortfarande.

Storskaligt bergvärmesystem?

Kommunen har även påbörjat en undersökning av huruvida ett storskaligt bergvärmesystem kan byggas i idrottsområdet och på så sätt tillvarata den värme som idag går förlorad från bland annat bandyplanen. Om detta bergvärmesystem visar sig vara något kommunen vill satsa på kan detta komma att påverka detaljplanens genomförande.

Utvecklingen av Gustavsbergs centrum spelar roll

Även utvecklingen av Gustavsbergs centrum påverkar idrottsplatsen. Det är viktigt att kopplingen mellan centrum och idrottsplatsen – inte minst ur ett trygghetsperspektiv – adresseras i det fortsatta arbetet med området. Inför det planarbete som kommunen nu startar för centrum genomfördes en medborgardialog om centrums utveckling. Resultatet från dialogen (Spelet om Gustavsberg) finns att läsa om på länken nedan och i högerspalten. Det kommer att tas med i det fortsatta detaljplanearbetet för centrum.

Utvärdering av Spelet om Gustavsberg

Summering av Spelet om Gustavsberg

Av ovanstående anledningar har kommunen valt att avvakta med att göra eventuella ändringar i detaljplanen för idrottsplatsen och att invänta planen för centrum. Beroende av de eventuella ändringarnas omfattning kan detaljplanen komma att ställas ut för granskning igen.

Bakgrund

Förslaget till detaljplan för Idrottsparken var ute på samråd under våren 2011 och ställdes sedan ut för granskning under hösten samma år.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Sofia Vogel via kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla sofia.vogel@varmdo.se.

Senast publicerad: 2017-03-02