Kråkberget

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en bebyggelse som tar stor hänsyn till områdets rika naturvärden. Detaljplanen ska skapa naturliga entréer till Kråkberget med intressanta och inbjudande mötesplatser och rum.

Status i planarbetet

Under våren 2017 beräknas start-PM för Kråkberget antas.

Handlingsplan för delar av Gustavsberg fastslagen

Parallella arkitektuppdrag för delar av Gustavsbergsprojektet slutfördes under 2016 och kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet. Den handlingsplan som fastställdes 19 oktober innefattar bland annat olösta frågor och framtida utmaningar för respektive delområde. Läs handlingsplanen här.

Tidplan för projektet:

En preliminär tidplan för projektet

Våren 2017

Start-PM

Vinter 2017/2018

Samråd

Sommar 2018

Granskning

Vinter 2018/2019

Antagande

Vinter 2019/2020

Laga kraft

Kråkberget

Klicka på bilden för att förstora

Inom detta område planeras det för klimatsmarta bostäder i en trivsam miljö nära kommunikationer, natur, idrottsområden och bad. Den nya bebyggelsen ska planeras så att det utpekade grönstråket fortsatt fungerar som spridning för vilt och natur. Den höga nivåskillnaden ställer höga krav på utformningen av ny bebyggelse, det är väldigt viktigt att bra tillgänglighet uppnås för hela området.

Kråkbergets topp med sin nyckelbiotop är redan idag en målpunkt för besökare. Bebyggelsen bör placeras så att breda spridningsvägar åt både mot norr och mot söder skapas. Detaljplanen ska verka för att förbättra tillgången och öka kvaliteten på rekreation och friluftsliv genom att bland annat skapa tydligare naturliga entréer till området. Dessa är tänkta att fungera som tillgängliga och inbjudande stråk för allmänheten, med stopp vid fina utsiktspunkter utrustade med till exempel vindskydd och möjlighet till grillning.

Bakgrund

Kråkberget är ett område som inte tidigare har studerats för bostäder. Planprogrammet pekar bland annat ut Kråkberget som ett område som ska bevaras som natur. Under 2015 tog KSPU (kommunstyrelsens planutskott) beslut om att genomföra parallella uppdrag där Kråkberget ingick som ett delområde där förslag med nya bostäder skulle tas fram. Läs mer om parallella arkitektuppdrag här.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Sofia Vogel via kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla sofia.vogel@varmdo.se.

 

Senast publicerad: 2017-03-02