Kvarnbergsterrassen

Illustration Kvarnbergsterrassen

Kvarnbergets norrsluttning bjuder en sällsynt möjlighet att skapa nya värden i Gustavsberg, med sin spännande topografi mittemot samhällets ”vardagsrum” – parken.

Här ges spännande förutsättningar att skapa attraktiva bostäder som låter tala om sig med utsikt över Farstaviken och med kvällssol. Här planeras något extraordinärt som vågar sticka ut. Planläggningen av området syftar till att knyta samman centrum med hamnen och fabriksområdet som en del av omdaningen av centrala Gustavsberg.

Förslaget i korthet

Bebyggelsen föreslås uppföras på Kvarnberget istället för att lägga den i Kvarnbergets sluttning. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse samt att tydliggöra och öka kvalitén i det allmänt tillgängliga naturområdet. Bebyggelsen föreslås utredas för ca 160 lägenheter. Detaljplanen ska ha kommunalt huvudmannaskap och föreslås bevara och skydda delar av natur och vegetation.

Bostäderna kommer uteslutande att utgöras av bostadsrätter i en trevlig miljö med fina utblickar, natur och med närhet till buss och service. I jämförelse med tidigare bebyggelseförslag i kyrkparken vid Kvarnbergets sluttning så erbjuder bebyggelsen på Kvarnberget en betydligt bättre boendemiljö i fråga om ljus och buller.

Parken lämnas fri från tät bebyggelse genom att bebyggelsen klättrar upp på bergssluttningen. Det är ett nytt grepp för orten men det medför att kyrkan och Runda huset fortfarande är de två mest framträdande byggnaderna i landskapet.

Vilande planarbete


Detaljplanearbetet är just nu vilande och kommer att startas upp under 2017.

Bakgrund

2008 antog kommunstyrelsen ett start-PM för området. Ett förslaget till detaljplan för Kvarnbergsterrassen var ute på samråd under våren 2011. I januari 2012 beslutade kommunstyrelsen att anvisa marken på Kvarnbergets norra sluttning. Avtal tecknades med PEAB Bostad AB.

I slutet av 2012 konstaterades att den trafiklösning som legat till grund för detaljplanen för Kvarnbergsterrassen skulle innebära stora köbildningar med dålig framkomlighet för bussar som följd. Detaljplanearbetet inväntade därför utredningar om andra trafiklösningar.

Nytt start-PM för Kvarnbergsterrassen antogs av kommunstyrelsens planutskott 2015-03-25.

Nytt start-PM togs fram då förutsättningar med detaljplanegränser samt bebyggelse har förändrats sedan tidigare start-PM fastslogs. Bebyggelsen föreslås uppföras på Kvarnberget istället för att lägga den i Kvarnbergets sluttning. I tidigare planförslag för Kvarnbergsterrassen ingick även stadsparken vid kyrkan. Området föreslås nu istället delas i två olika detaljplaner.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta planchef Fredrik Cavallin via kontaktcenter
08-570 470 00 eller mejla fredrik.cavallin@varmdo.se.

Senast publicerad: 2017-03-02