Kvarnbergsterrassen

Illustration Kvarnbergsterrassen

Kvarnbergets norrsluttning bjuder en sällsynt möjlighet att skapa nya värden i Gustavsberg, med sin spännande topografi mittemot samhällets ”vardagsrum” – parken.

Status i planarbete

Detaljplanearbetet beräknas starta under hösten 2017.

Kommande markanvisning

Under våren 2017 planeras en markanvisningstävling att utlysas för Kvarnbergsterrassen. Anvisningsområdet innefattar Kvarnbergets norra sluttning där nya bostäder ska uppföras. Kvarnbergsterrassen blir tillsammans med Stadsparken en viktig del av att binda samman Gustavsbergs centrum med hamnen, Strandvik och Porslinskvarteren. Den nya bebyggelsen ska göra att promenaden mellan centrum och Farstaviken upplevs levande där bostäderna blandas med lokaler för publika verksamheter i gatuplanet. Tanken är att den nya bebyggelsen ska få en framträdande formgivning för att knyta an till Gustavsbergs tradition inom konst och design.

 

Planerad markanvisningstävling

Mer information om markanvisningstävlingen kommer inom kort. Inbjudan och tillhörande bilagor kommer att läggas upp på denna sida. För frågor kring markanvisningen: http://www.varmdo.se/markanvisning

Preliminär tidplan för projektet

Kvartal tre, 2017 Markanvisningstävling

Kvartal fyra, 2017 Planarbete återupptas

Kvartal tre, 2018 Samråd

Kvartal ett, 2019 Granskning

Kvartal tre, 2019 Antagande

 

Bakgrund

2008 antog kommunstyrelsen ett start-PM för området. Förslaget till detaljplan för Kvarnbergsterrassen var ute på samråd under våren 2011. I januari 2012 beslutade kommunstyrelsen att anvisa marken på Kvarnbergets norra sluttning. I slutet av 2012 konstaterades dock att den trafiklösning som legat till grund för detaljplanen för Kvarnbergsterrassen skulle innebära stora köbildningar med dålig framkomlighet för bussar som följd. Detaljplanearbetet inväntade därför utredningar om andra trafiklösningar.

Nytt start-PM för Kvarnbergsterrassen antogs av kommunstyrelsens planutskott 2015-03-25. En ny trafikprincip ”Stadsgatunätet” antogs 2015 och den innebar också stora förändringar i förutsättningarna för bebyggelsestrukturen och parken. I och med de nya förutsättningarna och att det tidigare markanvisningsavtalet upphörde, föreslås en ny markanvisningstävling där gestaltningen ska vara i stort fokus.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta Emilie Hellström via kontaktcenter
08-570 470 00 eller mejla emilie.hellstrom@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-05-12