Stallet, Gustavsberg 1:268 m.fl.

Stallet, Gustavsberg 1:268

Förslag till detaljplan möjliggör bland annat för nybyggnation av ca 25 bostäder, iordningställandet av gång- och cykelväg på Båtvägen samt ett torg med möjlighet för parkering.

Detaljplanen gör det möjligt att iordningställa kvarteret med Stallet så att gator, bostäder och gång- och cykelvägar överensstämmer med angränsande kvarter. Planförslaget är ett led i utvecklingen av Gustavsberg.

Planens syfte är att fortsätta omvandlingen av fabriksområdet i Gustavsberg till en öppen och levande stadsdel med bostäder. I denna berörda del av fabriksområdet innebär det att möjliggöra en fortsatt och utvecklad användning av Stallet för centrumändamål, ny bostadsbebyggelse i planområdets nordöstra del, samt att möjliggöra utbyggnad av gång- och cykelväg längs Båtvägen.

Planhandlingar finns här:

Stallet, Gustavsberg 1:268

Status i planarbetet

Detaljplanearbetet befinner sig nu i skedet mellan Granskning och Antagen.

Bakgrund

År 2008 godkände kommunstyrelsen ett start-PM för att detaljplanelägga området kring Gustavsbergsfabriken, och ett förslag till detaljplan arbetades fram. Förslaget var ute på samråd under våren 2011 och ställdes sedan ut under hösten samma år. Ett kvarter i detaljplanen för Fabriksstadens nordvästra hörn, där fastigheten Stallet är beläget, undantogs från planen i och med att den antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2011.

Detaljplanen för Fabriksstaden överklagades upp till sista instans. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i en dom den 25 juli 2013 att prövningstillstånd inte medgavs och då mark- och miljööverdomstolens beslut inte kan överklagas vann planen därmed laga kraft.

Detaljplanearbete med det undantagna Stalletkvarteret startades under hösten 2013. Syftet med detaljplanen för Stallet är att möjliggöra för att gator och gång- och cykelvägar ska kunna iordningställas så att de överensstämmer med kringliggande kvarter.

I oktober 2013 beslutade kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott att sända ut detaljplan för Stallet, Gustavsbergs 1:268 m.fl. fastigheter på samråd. Samrådet ägde rum i november 2014.

Kommunstyrelsens planutskott beslutade om förnyad granskning av detaljplanen och granskning pågick under perioden 2016-05-31 –
2016-06-23. Detaljplanen förväntas att antas i slutet av 2016.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Anna Sterud via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla anna.sterud@varmdo.se

Senast publicerad: 2016-12-14