Strandvik, Östra Ekedal 1:43 m.fl.

Illustration Strandvik

Strandvik är pärlan vid vattnet där invånarna träffas till bland annat Valborgsmässofirande. Parken är en viktig träffpunkt och en del av ett sammanhängande parkstråk genom hela centrala Gustavsberg. Området är även viktigt för båtlivet med många bryggor och båtupplag.

Syftet med att planlägga området är att säkra den allmänna tillgängligheten till marken vid vattnet och den nuvarande parken samt verka för ett bevarande att Villa Strandvik. Strandvik ska även i framtiden vara pärlan vid vattnet och en viktig träffpunkt för Värmdös medborgare.

 

Detaljplanen har vunnit laga kraft

2016-09-08 vann detaljplanen för Strandvik (D224) laga kraft.

Lagakrafthandlingar kommer inom kort att laddas upp här på projektets sida. Laga kraft betyder att det nu är möjligt att bygga de cirka 60 nya bostäderna i och omkring Villa Strandvik samt att kommunen kan påbörja en upprustning och förbättring av park och strandpromenad. Förberedande arbete kommer nu att starta både hos kommunen och hos byggherren. 

För att få mer information och lämna intresseanmälan för boende i Strandvik hänvisar vi till Seniorgårdens hemsida>> länk till annan webbplats

Planpil utställning

Förslaget i korthet

Den gröna och lummiga karaktären ska bevaras och utvecklas med promenadstråk längs havsviken. Detaljplanen möjliggör att cirka 60 nya bostäder kan byggas i området, inklusive nya bostäder i den befintliga villan Strandvik som ska rustas upp och skyddas. I planområdet finns förutom villa Strandvik befintlig bebyggelse som till största del ska bevaras och skyddas i detaljplanen. Planförslaget medför att parken förbättras och att en strandpromenad anläggs, med trevliga platser för vila och utblick över viken. Planen föreslår vidare att, i enlighet med 7 kap 15 § MB, upphäva strandskyddet inom kvartersmark i enlighet med vad som bedöms vara särskilda skäl i strandskyddslagstiftningen.

Planhandlingar finns här:

Strandviklänk till annan webbplats

Bild Strandvik


Bakgrund

År 2008 beslutade kommunstyrelsen ett detaljplanelägga området kring villa Strandvik och 2009 upprättades ett program för detaljplan och programsamråd hölls. Synpunkter från programsamrådet har sammanfattats och ligger till grund för en fördjupad inriktning för planeringen av centrala Gustavsberg, som godkändes under hösten 2010.

Detaljplanearbetet för Strandvik påbörjades 2006 men stannades av i väntan på att programarbete och övrig planering för centrala Gustavsberg skulle färdigställas. Detaljplanearbetet för Strandvik återupptogs igen 2011.

Detaljplaneförslaget var ute på samråd hösten 2012 och samrådsmöte hölls på kommunhuset. Mellan den 12 maj och 9 juni 2015 ställdes detaljplanen ut för utställning. Öppet hus hölls på kommunhuset i samband med utställningen där kommunens tjänstemän, exploatör och arkitekt närvarande för att svara på eventuella frågor. Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen planutskott den 28 oktober, 9 november av kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige den 25 november 2015. Protokollet med antagandebeslut anslogs på kommunens anslagstavla 2015-12-08.

Processen

Detaljplanen tas fram med normalt förfarande och enligt ÄPBL 1987:10.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Emilie Hellström via kontaktcenter 08-570 470 00 eller via e-post till emilie.hellstrom@varmdo.se.

Senast publicerad: 2017-01-19