Talande webbLyssna

Bräddning

Om någonting i det kommunala nätet inte fungerar som det är tänkt kan kommunen utföra så kallade bräddningar från pumpstationerna för att undvika översvämningar.

Kommunen har en långsiktig strategi för utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet, vilket kommer att minska behovet av bräddningar. När det trots allt behöver göras, meddelas det här på varmdo.selänk till annan webbplats.

Vad är bräddning?

En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad ledningssystemet klarar av.

Varför sker en bräddning?

Avloppsledningarna svämmar över på grund av ett stopp, för stor volym vätska, driftsproblem med pumpar eller andra problem som överbelastar ledningens kapacitet.

Varför väljer vi att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen?

Om vi inte släpper ut avloppsvattnet kommer avlopp att tränga upp i hushållens golvbrunnar och svämma över inomhus. Även brunnar på gatan svämmar över. Olägenheter för människor skulle bli mycket större om bräddavlopp inte fanns.

Målet är förstås att det INTE ska brädda och att allt avloppsvatten ska renas innan det släpps ut i vattendrag eller på annat ställe. Bräddning är en nödlösning. Bräddavlopp finns på alla avloppsnät i Sverige och bräddningar sker tyvärr med jämna mellanrum i hela Sverige. Vi jobbar löpande med att undvika att avloppsvatten bräddar. Det som skett vid Ålstäket är mycket olyckligt och vi beklagar verkligen detta.

Hur påverkar bräddningen naturen?

Om orenat avloppsvatten släpps ut i naturen blir det en tillfällig ökning av organiskt material i vattnet som kräver mycket syre för att brytas ned. Beroende på hur mycket avlopp och hur stort vattendraget är blir konsekvenserna olika. I Ålstäket var miljöpåverkan mycket liten då avloppsmängden inte var särskilt stor i förhållande till vattendragets storlek.

Hur påverkar bräddningen badvattenkvaliteten

Virus och bakterier som finns i avloppet hamnar i badvattnet. Utspädningen blir dock så pass stor att risken för smitta minskar snabbt med tiden. Så länge man inte badar under bräddning är risken för smitta låg.

Läs mer om pumpstationer

Senast publicerad: 2017-07-03