PFO Norra Lagnö etapp 1

Området L1 på Norra Lagnö är utpekat i kommunens översiktsplanering som ett prioriterat förändringsområde (PFO) där fritidsbebyggelse omvandlas till permanentboende.

De enskilda vatten- och avloppsanläggningarna klarar inte dagens krav på kvalitet och miljö varför kommunalt vatten och avlopp kommer att dras fram i området. En överföringsledning kommer att dras till området från Skeviks Gård och det planeras för en gång- och cykelbana längs Lagnövägen.

Status i planarbetet

Detaljplanearbetet och projektering av det framtida vatten- och avlopps-systemet pågår just nu parallellt. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp kommer att påbörjas så snart detaljplanen vinner laga kraft.

Läs mer om detaljplanearbetet PFO Norra Lagnö etapp 1

Information

2017-01-31

På denna sida kommer löpande information om VA-utbyggnaden att finnas. För att lättare hitta hit sök på varmdo.se/VA-NorraLagnö.

Detaljprojekteringen av överföringsledningen, gång- och cykelbanan, lokalgatan till skolan, VA-ledningar samt pumpstation har påbörjats. Handlingarna som behövs för att kunna handla upp en entreprenör beräknas vara färdiga i slutet av 2017.

PFO-broschyrer

Det finns två informationsbroschyrer framtagna som handlar om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2). Broschyrerna finns som pdf att ta del av i högerspalten.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Tord Jonsson via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl till tord.jonsson@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-02-02