Talande webbLyssna

PFO - små avlopp

Kommunen gjort en ny plan för kommande planläggning och utbyggnad av kommunalt VA och i vilken ordning detta ska ske. Detta kan påverka dig som har ett enskilt avlopp och ett pågående ärende hos bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Bakgrund nya PFO-områden

I mars beslutade kommunstyrelsens planutskott (KSPU) om nya prioriterade förändringsområden (PFO). Det innebär att kommunen gjort en ny plan för kommande planläggning och utbyggnad av kommunalt VA och i vilken ordning detta ska ske.

Läs mer om detta

Inventering av små avlopp

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriver tillsyn av små avlopp. Det innebär att vi granskar funktionen och reningen i avloppsanläggningarna i kommunen för att förhindra utsläpp av orenat avloppsvatten.

Läs mer om varför vi inventerar och hur det går till

De små avloppen har varit en prioriterad fråga i kommunen i många år, på grund av vår närhet till havet men också det stora antalet enskilda avloppsanläggningar. Samtliga 15 000 små avlopp ska vara inventerade senast år 2020 enligt kommunfullmäktiges mål. Inventeringstakten har varit hög och nästan hela fastlandet är redan inventerat.

Ditt avlopp i ett nytt PFO-område

Eftersom många avlopp redan har inventerats i flera av de områden som berörs av beslutet har nämnden redan ställt krav på att bristfälliga avloppsanläggningar ska åtgärdas. Med en ny prioriteringsordning som gör att det kan komma att byggas ut kommunalt VA tidigare än vad som finns beskrivet i översiktsplanen behöver kraven ses över i de områden där planläggning inleds före 2025.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar intensivt med att gå igenom berörda fastighetsägare i de prioriteringsområden som är aktuella fram till 2025. Fastighetsägare kommer att blir informerade om det fortfarande bedöms vara motiverat att ställa krav på att åtgärda anläggningarna. Kontakt kommer att tas med de fastighetsägare som har ett pågående ärende hos oss och informera vad den nya prioriteringsordningen innebär för dig och ditt avlopp.

Vad är det som bedöms?

Vissa avlopp kan behöva åtgärdas trots att det kommer kommunalt VA i framtiden, detta beror på vilken miljö- och hälsonytta som bedöms finnas. Utgångspunkten för denna bedömning är hur allvarlig bristen med din befintliga avloppsanläggning bedöms vara, hur snart fram i tiden som kommunalt VA kommer samt hur du nyttjar din fastighet och vilken standard den har.

Generellt sett innebär utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett en större risk för närområdet än ett avloppsvatten från bad-, disk- och tvättinstallationer (BDT). Det innebär att i stort sett alla bristfälliga anläggningar med WC ansluten kommer behöva åtgärdas. Eftersom bristfälliga BDT- avlopp också kan innebära risker för människors hälsa eller miljön kan det även bli aktuellt att åtgärda sådana anläggningar. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer informera dig om vad som gäller för just ditt avlopp.

Vad innebär det här för mig som fastighetsägare i områden där planläggning inleds före 2025?

Vi kommer att kontakta dig via brev och informera om vad som gäller för just ditt avlopp. Nedan följer en beskrivning av vilka alternativ som kan bli aktuella.

Jag har inte gjort om mitt avlopp, vad gäller för mig?

Av olika anledningar kan det vara så att vi har bedömt att din befintliga anläggning är bristfällig. Olika fastighetsägare kan dock ha kommit olika långt med att få en ny anläggning på plats eller att ha åtgärdat sin befintliga. Vissa avlopp kan behöva åtgärdas trots att det kommer kommunalt VA i framtiden och andra kommer inte längre behöva åtgärda sitt avlopp.

Exempel på olika scenarion:

  • Mitt avlopp har blivit inventerat men jag ännu inte gjort någon åtgärd.
  • Jag har ett pågående ärende där jag ansöker om att göra ett nytt avlopp men har ännu inte fått mitt tillstånd.
  • Jag har fått ett tillstånd men har ännu inte anlagt mitt nya avlopp

Jag har redan fått ett tillstånd och anlagt mitt nya avlopp.

Vid tidpunkten för prövningen av din ansökan hade vi inte kännedom om att kommunalt VA skulle byggas ut i ditt område så snart som den nya planeringen innebär. Vår bedömning har skett utifrån planerad utbyggnad som funnits utpekad i Värmdö kommuns översiktsplan.

Att avloppsanläggningar i ditt område har åtgärdats innebär en minskad belastning av näringsämnen och risk för spridning av föroreningar i din närmiljö.

Kommunen löser in avloppsanläggningar i områden där kommunalt VA byggs ut om anläggningen är yngre än 10 år. Kontakta VA-enheten för mer information om detta.

Jag vill bygga nytt hus i ett prioriteringsområde.

Beroende på om du ska bygga till eller bygga nytt behöver du se över din avloppsanläggning för att uppfylla plan- och bygglagens krav på att ha en lämplig vatten- och avloppsförsörjning på din fastighet. Det gäller oavsett om kommunalt VA är på gång, eftersom VA- frågan måste vara löst när bygglov skrivs och finnas på plats innan du flyttar in. Vill du veta mer, kontakta en av våra bygglovshandläggare.

Mitt område är planerat efter 2025

Är planläggningen av ditt område planerat att inledas efter 2025 sker ordinarie prövning och tillsyn av din avloppsanläggning utifrån gällande miljölagstiftning och praxis inom området.

Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

En väl fungerande avloppsanläggning är viktigt eftersom bristfälliga avloppsanläggningar bidrar till övergödning av våra vatten och kan vara en källa till smittspridning. Det bedöms därför inte vara rimligt att göra avsteg i likhet med områden där planläggning inleds före 2025 eftersom kommunalt VA inte kommer finnas tillgängligt i ditt område inom en nära framtid.

Vill du veta mer?

För mer information om planeringen och de nya PFO-områdena kontakta plan- och exploateringsavdelningen, Sten Hammar. Ansvarig nämnd för beslutet är kommunstyrelsens planutskott (KSPU), ordförande Fredrik Sneibjerg.

För information om ditt avlopp kontakta enheten för små avlopp via smaavlopp@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-02-05