Medborgardialog Hemmesta

Värmdö kommun bjuder in till medborgardialog om den framtida utvecklingen av området kring Hemmesta. Syftet med dialogen är att du som medborgare, boende, besökare eller näringsidkare ska ges möjlighet att bidra med dina erfarenheter, uttrycka dina tankar samt i ett tidigt skede få delta i och påverka processen.

Så går medborgardialogen till

Medborgardialogen hålls vid två tillfällen för att ge goda möjligheter för dig att medverka. Från kl. 18.00 serveras wraps och kaffe. Medborgardialogen inleds kl 18.30 med en presentation av planeringsförutsättningarna, därefter finns tillfälle för samtal i mindre grupper. Under medborgardialogen kommer politiker och tjänstemän från kommunen finnas på plats.

10 maj: Hemmestaskolan, matsalen kl. 18.30-21.00

11 maj: Viks skola, matsalen kl. 18.30-21.00
(Adress: Skärgårdsvägen 224)

Anmälan sker via länken nedan >>

Varför genomförs medborgardialogen?

Stockholmsregionen växer och Värmdö är en av de kommuner som växer snabbast i Sverige, befolkningen har på tjugo år fördubblats och beräknas fortsätta öka i samma takt. Detta skapar ett behov av att bostäder, service och kommunikationer byggs ut. För att trygga en hållbar utveckling och ge möjlighet att väga olika intressen mot varandra tar kommunen därför nu ett samlat grepp om utvecklingen kring Hemmesta och vill i denna process ta del av dina kunskaper, tankar och åsikter.

Ämnen som kommer att diskuteras under medborgardialogen rör vägstrukturen, natur och kulturvärden, friluftsliv, bostadsbebyggelse och behov av service. En viktig fråga som ställs är om en parallell väg behövs för att avlasta Skärgårdsvägen eller vilka åtgärder som annars behöver vidtas längs Skärgårdsvägen för att säkra framkomligheten långsiktigt.

Vad händer efter dialogen?

Processen är indelad i tre steg. Som ett första steg i genomförs denna medborgardialog för att inhämta kunskap genom att medborgare och andra berörda får lämna synpunkter och komma med inspel till det fortsatta arbetet.Efter att den första medborgardialog ägt rum kommer materialet att sammanställas och två arkitektkontor kommer att ges i uppdrag att ta fram två alternativa strukturplaner. Det ena förslaget ska bygga på en parallell väg genom Storskogen och det andra förslaget ska bygga på att Skärgårdsvägen trimmas och att vägarna kring Skärgårdsvägen knyts samman. Strukturplanerna kommer att presenteras vid ett nytt medborgardialogtillfälle under hösten 2017 dit du bjuds in för att tycka till kring de olika utvecklingsförslagen. Efter medborgardialogerna bearbetas strukturplanerna utefter de synpunkter som inkommit varpå kommunen tar beslut kring vilket av förslagen som ska ligga till grund för den framtida utvecklingen av området.

De synpunkter som lämnas under dialogtillfällena kommer att dokumenteras och sammanställas. Sammanställningen kommer att tas med i arbetsprocessen för strukturplanen och kommer att redovisas för kommunstyrelsens planutskott i samband med att beslut fattas kring vilken strukturplan som ska ligga till grund för den framtida utvecklingen.

Detaljplan för Hemmesta centrum

Parallellt med att det första dialogtillfället äger rum kommer planen för Hemmesta centrum att ställas ut på samråd. Hemmesta centrum kommer att omfattas av den nya strukturplanen. Detaljplaneprocessen är tänkt att fortgå men anpassningar till strukturplanen kan bli nödvändiga i nästa skede.

Läs mer om detaljplanen för Hemmesta centrum här >>

 

Anmälan till medborgardialogen

Har du frågor kring medborgardialogen?

Kontakta Moa Öhman, moa.ohman@varmdo.se, 08-570 485 82

Senast publicerad: 2017-04-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation