Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunstyrelsen, 
11 april 2018

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Ingarö IP i kommunal drift

Värmdö kommun förvärvar Ingarö IP. Kommunen äger marken där idrottsanläggningen ligger och hyr i dagsläget ut anläggningen. På marken finns en konstgräsplan, ett klubbhus och löparbanor för friidrott. På marken står även ett nybyggt föreningshus som bekostats av kommunen.

10 miljoner har avsatts i budget 2018 för renovering av konstgräsplaner i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i sin budget för 2018 att prioritera renovering av konstgräsplanen på Ingarö samt den nedre konstgräsplanen på Värmdövallen.

Sedan 1 januari 2018 ansvarar kommunen för drift och skötsel av huvuddelen av idrottsanläggningarna i Värmdö. Ett förvärv av Ingarö IP skapar ytterligare möjligheter för ett långsiktigt underhåll och utveckling.

Sponsoravtal med Sports Heart Camp

Ett sponsoravtal har tecknats med Härenstam Family AB gällande idrottslägret Sports Heart Camp. Lägret, som är för barn och unga, erbjuder en möjlighet att prova på idrotter som fotboll, ishockey, innebandy, handboll, basket, friidrott, bordtennis, mountainbike, dans, show, e-sport och schack. Deltagarna får även chans att träffa idrottsprofiler som på olika sätt deltar i aktiviteterna.

De barn och ungdomar som inte har möjlighet att betala deltagaravgiften kan ansökan om en stipendieplats hos Sports Heart Camp. Det gäller även de som har funktionsnedsättning och nyanlända som ännu inte behärskar svenska språket. Ungdomar över 16 år har möjlighet att ansöka till Sports Hearts Akademi i socialt ledarskap. Därefter kan de praktisera som ungdomsledare eller gruppledare under lägret tillsammans med erfarna idrottsledare.

Treårig satsning

En formalisering av företagets samarbete med Värmdö kommun i form av ett treårigt sponsoravtal klargör parternas framtida åtaganden. Genom avtalet så åtar sig båda parter att marknadsföra respektive part.

Värmdö kommun betalar Härenstam Family AB 700 000 kr för att arrangera och genomföra lägret. Kommunen tillhandahåller idrottsområden och idrottslokaler och för detta betalar Härenstam Family AB 700 000 kr. Värmdö kommun anställer feriearbetande ungdomar som erbjuds att arbeta med bland annat stödfunktioner vid Sports Heart Camps aktiviteter, och ungdomarna arbetsleds av Sports Heart.

Projektet Skärgårdsmedel

Värmdö kommun går in i projektet Skärgårdsmedel. Projektet är en samverkan mellan Värmdö och Haninge, Österåker, Norrtälje, Landstinget och Länsstyrelsen.

Syftet med projektet Skärgårdsmedel är att underlätta ansökningsförfarandet för aktörer i Stockholms skärgård. Projektidén går ut på att bilda en fond för gemensam finansiering av projekt som avser att värna eller utveckla skärgården i Stockholmsregionen och tillsammans besluta om fördelning av medel ur fonden. Projektet ska också leda till att fler projektidéer ska kunna förverkligas.

Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen ska enligt förslaget gå in med 500 000 kronor per part och respektive kommun 250 000 kronor. Systemet med gemensam finansiering via fonden ska prövas under 2018 och 2019 och utvärderas under perioden.

Kompetenshöjande medel

I budget för 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att tilldela kommunstyrelsen 3 mnkr för kompetenshöjande projekt som är sökbara av nämnderna.

Nu har utbildningsnämnden tilldelats 2,5 mnkr för projekt inom områden som barn i behov av särskilt stöd och kollegialt utbyte mellan fristående och kommunala aktörer.

I ansökan ingår också en uppdragsutbildning inom coaching för pedagoger. Coachingen ska utveckla verktyg för olika typer av samtal, såväl kollegiala som elevsamtal. Målgruppen utgörs av utvalda grundskollärare som är lämpliga för att utveckla ledarskap på den lokala skolan samt har förmågan att hjälpa både elever och kolleger att växa.

Vård- och omsorgsnämnden tilldelas cirka 0,5 mnkr för att stärka möjligheterna till kompetensutveckling inom de egna utförarverksamheterna. Det omfattar utbildningar, föreläsningar och workshops inom områden som LSS, juridik och bemötande.

Senast i februari 2019 ska nämnderna redovisa användningen av de tilldelade medlen till kommunstyrelsen.

Resultat 2017 och godkänd verksamhetsplan

Värmdö kommun redovisar ett positivt resultat för 2017 på plus 64 mnkr. Utfallet överträffar det budgeterade resultatet, som var cirka 25 mnkr, och därmed även resultatmålet om 1 %. År 2017 präglades av stora investeringar på cirka 550 mnkr vilket är den högsta investeringsnivån någonsin, hela 170 mnkr mer än föregående år. Finansieringen har till betydande del skett med lån och låneskulden ökade under året med 281 mnkr till 1 860 mnkr. Det har bidragit till att soliditeten har sjunkit med 1,7 procentenheter.

Godkänd verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2017 har godkänts. Verksamhetsberättelsen omfattar kommunstyrelsen, politisk ledning, politiska projekt, sektorn för administration, ledning och service samt ekonomi- och uppföljningssektorn, fastigheter kommunstyrelsen, Storstockholms brandförsvarsförbund samt plan, mark och exploatering.

Kommunstyrelsen redovisar vid årets slut ett budgetöverskott om 27,3 mnkr, vilket är 8 mnkr högre än det prognostiserade överskottet vid BUP3. Prognosavvikelsen förklaras av att förväntade saneringar av markföroreningar inte har genomförts till följd av förseningar inom det aktuella projektet. Budgetöverskottet beror till stor del på att en del av kommunstyrelsens fleråriga projektmedel inte har tagits i anspråk. Större överskott noteras för projekt avseende högskolesatsning, e-handel, e-arkiv samt ekonomi-, stöd- och uppföljningssystem. Högre intäkter för exploateringsavgifter samt uppbokning av en förväntad intäkt avseende Porslinskvarteren påverkar också.

Verksamhetsberättelsen omfattar även uppföljning av mål och uppdrag. Analys av måluppfyllelse har gjorts av kommunstyrelsens effektmål, där merparten av målen är helt eller delvis uppfyllda:

 

 • Kommunen ska ha en balanserad och stark ekonomi, säkerställa att naturkapitalet tas tillvara och ständigt utveckla socialt ansvarstagande. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.
 • Kommuninvånarna ska alltid känna förtroende för den offentliga servicen. Nöjd-kund-index avseende bemötande samt utfall på tillgänglighet, telefoni och e-post ska öka. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.
 • Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och utmärkas av goda ledare. Frisknärvaron ska öka. Målet bedöms vara uppfyllt.
 • LEAN-processen är påbörjad i ytterligare en enhet. Målet bedöms vara uppfyllt.
 • Låneskulden ska minskas eller prolongeras i nivå med investeringar som gagnar kommuninvånarna. Den kommunala skattesatsnivån ska minska under mandatperioden. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.
 • Nya detaljplaner tar, vid mandatperiodens slut, i genomsnitt ett år från start till antagande. Målet bedöms inte vara uppfyllt.
 • Sammanlagt 45 uppdrag har lämnats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, vilka redovisas i verksamhetsberättelsen. Av dessa är 23 slutförda enligt plan och ett uppdrag1 har slutförts med avvikelse. 16 uppdrag är pågående och fem uppdrag har ännu inte påbörjats.

Miljöbokslut

I samband med årsbokslutet redovisar Värmdö kommun ett särskilt miljöbokslut. Hållbarhetsfrågor är reglerat i såväl den långsiktiga visionen, i inriktningsmål för mandatperioden samt i ett flertal styrdokument. I årets uppföljning av miljöarbetet bedöms respektive miljömål som delvis uppfyllt och de sex miljömålen bedöms sammantaget som delvis uppfyllda. Årets uppföljning ger en bild av hur miljöarbetet fortlöper i kommunen.

Redovisningen av kommunens miljöstatus år 2017 har utgångspunkt i kommunens sex lokala miljömål som antogs av kommunfullmäktige i juni 2016. Värmdös sex lokala miljömål är utformade efter Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål, regionala miljömålsprioriteringar och kommunens specifika förhållanden och förutsättningar. Miljömålen beskriver en vision inom de miljöområden som kommunen prioriterar och ger vägvisning om hur kommunen ska arbeta för att uppnå målen.

 

Värmdö kommuns lokala miljömål är:

 • En god bebyggd miljö
 • Begränsad klimatpåverkan
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Giftfri miljö
 • Hav i balans, levande kust och skärgård och ingen övergödning
 • Ett rikt växt-och djurliv Årets miljöbokslut visar bland annat att Värmdö de senaste åren har arbetat aktivt med att konkretisera sin vision om en hållbar utveckling genom utveckling av policys och planer som ger förutsättningar för att beakta natur och kulturvärden, klimatet och livsmiljöer i kommunens fortsatta utveckling. Vidare visar uppföljningen att utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp och centralt belägen bebyggelse pågår enligt plan. Andelen resor med gång-cykel och kollektivtrafik är relativt låg och kommunens beslutade klimatmål bedöms svåra att nå. Arbetet med att identifiera indikatorer för att följa upp miljömålen är pågående. Under 2017 har kommunen arbetat med att ta fram en miljöplan. Detta dokument ska klargöra i förväg vilka delmål med tillhörande indikatorer som ska följas upp. Delmålen ska alla kopplas till miljömålen. En tydlig miljöplan kommer underlätta uppföljning och därigenom öka möjligheten att uppnå målen.Senast publicerad: 2018-04-13

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information