Tyck till

Senaste nytt från kommunstyrelsen, 
15 mars 2017

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Nya bostäder, kommunalt vatten och ett särskilt boende på Värmdö och Ingarö

Antaget exploateringsavtal och detaljplan för Torsby

Syftet med detaljplanen för Torsby 1:343, Dragudden är att skapa ett långsiktigt hållbart bostadsområde som anpassas till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter under både planerings- och genomförandefasen. Vidare är syftet att öppna upp och tillgängliggöra naturmarken och strandområdet för boende, närboende och allmänhet. All naturmark kommer att sparas och skyddas och större delen av åkermarken kommer att planläggas för odlingsändamål. Förslaget innebär uppförande av 66 stycken bostäder i radhuslängor samt i flerfamiljsvilla och bebyggelsen uppförs i en öppen och gårdsbildande struktur där även växthus och odlingslotter planeras. Till detaljplanen har tecknats ett exploateringsavtal med Torsby Havsvik AB för att reglera vissa genomförandefrågor. Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige.

Detaljplan antagen för Pilhamn, Brunn på Ingarö

Ett nytt särskilt boende kommer att byggas i Pilhamn på Ingarö. Detaljplanen innefattar delar av Brunn 1:507 och 2:1. Inom området finns tre byggnader varav en, som innehållit diverse tillfälliga verksamheter, kommer att rivas. De övriga två, en kulturhistorisk lada uppförd av hembygdsföreningen och en pumpstation kommer inte att beröras. Förslaget innebär att den mark som idag består av infartsparkering tas i anspråk och boendet får uppföras i högst två våningar.

Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige.

Permanentboende och kommunalt vatten för Västeräng, Strömma

Detaljplanen avser Strömma 1:292 mfl, delområdet S4D. Förslaget kommer att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling, samt förse området med kommunala vatten- och spillvattenledningar. Området omfattar idag 60 fastigheter med en blandning av permanentbostäder och fritidshus. Planförslaget säkerställer natur- och vattenområden samt områden som behövs för dagvattenhanteringen. Vid inledningen av planarbetet delades Strömma in i fyra olika plan- och VA-utbyggnadsområden. Dessa fick benämningarna S4A, S4B, S4C och S4D. Detaljplan för delområde S4A och S4B har vunnit laga kraft och arbetet med S4C är påbörjat.

Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige.

Föreslagen ökad polisnärvaro

Värmdö kommun vill verka för att polisen ska kunna återetablera sig i Värmdö. Det ska göras genom att via regionpolischefen erbjuda polisen lokaler och utrymmen i lämplig miljö i kommunen. Det finns stora fördelar med att samlokalisera blåljusverksamheter och därför kan räddningsstationens lokaler i Mölnvik vara ett exempel.

Senast publicerad: 2017-03-22

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information