Tyck till

Invandring och integration

Värmdö är en kommun för alla, med lika rättigheter för alla invånare oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Målet är att de nyanlända som kommer till Värmdö ska få en god integration, och att de snabbt ska kunna etablera sig - både i samhället och på arbetsmarknaden.

Här har vi samlat information både för dig som är ny i Sverige och Värmdö kommun, och för dig som redan är etablerad i kommunen och som vill veta mer om hur kommunen arbetar eller om hur du kan engagera dig för att hjälpa till.

 

Information för dig som är ny i Sverige

Information om kommunens integrationsarbete

Information för dig som vill engagera dig

Kommunen söker bostäder

Är du intresserad av att hyra ut en bostad till en nyanländ värmdöbo?

Här kan du läsa mer och göra intresseanmälan.

Fördelning för Sveriges kommuner

Från och med den 1 mars 2016 är kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning enligt en lag som heter bosättningslagen. Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd samt deras anhöriga. Syftet med lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

De flesta som är nya i Sverige och har bosatt sig i Värmdö kommun har anvisats hit av Migrationsverket, eller har fått uppehållstillstånd i Sverige genom anknytning till en anhörig som redan bor i kommunen.

Stockholms län ska under 2017 ta emot 8781 nyanlända personer. Utifrån det har Stockholms kommuner fått en fördelning av länsstyrelsen och Värmdö kommun ska ta emot 171 nyanlända. Kommunen kommer att ha cirka 90 boendeplatser klara i början på 2017.

Här hittar du hela fördelningslistan för Stockholms kommunerlänk till annan webbplats samt information om fördelningen i Sverigelänk till annan webbplats

Vem ansvarar för vad?

Kommunen har ett ansvar enligt Etableringslagen. Etableringslagen, som trädde i kraft den 1 december 2010, innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet. I det ansvaret ligger att ge de nyanlända samhällsorientering samt svenskundervisning för invandrare (SFI).

Målet med samhällsorienteringen är att deltagarna ska få kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt samt information om hur samhället är organiserat.

Boende och bygglov

Värmdö kommun ansvarar enligt bosättningslagen för att bosätta nyanlända. Det sker i första hand på den ordinarie bostadsmarknad men när den ordinarie bostadsmarknaden inte kan tillgodose behovet behöver Värmdö kommun bygga tillfälliga boenden. I de fall Värmdö kommun behöver bygga tillfälliga boenden så ansöker kommunen om bygglov. Det regleras utifrån krav i plan- och bygglagen och de regelverk som bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har att rätta sig efter – oavsett om den sökande är en privatperson eller kommunen.

När en ansökan om bygglov görs så genomförs en utredning och lämplighetsprövning av ärendet. Vid nybyggnation så ska också berörda sakägare beredas tillfälle till yttrande gällande ansökan. Berörda sakägare brukar vara de som gränsar till fastigheten som bygglovet sökts på. Vid en avvägning av det enskilda och allmänna intresset bedöms om det allmänna intresset av att bebygga fastigheten väger tyngre än de enskilda intressena av att bevara området orört.

Skola och unga

Skola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar samt insatser inom det sociala området är också kommunernas ansvar. Vad gäller arbetet med ensamkommande barn och ungdomar så är det socialnämnden i Värmdö kommun ansvar och det arbetet regleras av socialtjänstlagen. Gällande boende för ensamkommande barn och ungdomar så placeras de antingen i familjehem eller i så kallade HVB hem (Hem för Vård av Barn). Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) är ansvariga för och beslutar om HVB-boenden.

Arbetsmarknad och integration

Arbetsförmedlingen har genom Etableringslagen ett samordningsansvar för etableringsinsatser för nyanlända flyktingar. Från och med 1 januari 2017 så återtar Arbetsförmedlingen i Nacka Värmdö etableringsuppdraget från Haninge, vilket underlättar nyanländas etablering.

Arbetsförmedlingen ska upprätta en individuell plan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet, en så kallad etableringsplan. Den ska utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planen ska minst innehålla kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning, samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet.

Samarbeten i Värmdö

Värmdö kommun arbetar med olika integrationsinsatser för att underlätta för de nyanlända att komma in i samhället och därigenom förbättra deras möjligheter till att få arbete. Bland annat så finns ett samarbete med Röda Korset - Kompis Sverigelänk till annan webbplats, språkstödjare, mentorsnätverk på webben, advisory boardlänk till annan webbplats och samarbeten med kyrkan och andra organisationer och föreningar i kommunen.

Läs mer om olika myndigheters ansvar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ersättningar och service

Kommunen erhåller statlig ersättning för flyktingmottagande, dels genom schablonersättningar, dels med faktiska kostnader för de kostnader som är återsökningsbara.

Försäkringskassan hanterar den etableringsersättning som nyanlända får. Läs mer på Migrationsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats

I övrigt tillhandahåller kommunen den service som man tillhandahåller till samtliga invånare i Värmdö kommun.

Senast publicerad: 2017-03-29