Tyck till

Kommunens integrationsarbete

Kommunen har ett viktigt ansvar för att underlätta integrationen i arbets- och samhällslivet för nyanlända personer. Nedan finns information om Värmdö kommuns integrationsarbete.

Bosättning

När en asylsökande person beviljas uppehållstillstånd i Sverige anvisar Migrationsverket personen till en kommun för bosättning. Sedan mars 2016 är varje kommun skyldig att ordna ett första boende för de personer som anvisas till kommunen.

Värmdö kommun gör detta dels genom att hyra bostäder av privatpersoner, bostadsrättsföreningar och bostadsbolag och dels genom uppförande av tillfälliga modulboenden. Alla nyanlända som får en genomgångsbostad genom kommunen får tillfälliga hyreskontrakt som löper på som mest 4 år. Det innebär att den nyanlände måste ordna ett fast boende på egen hand.

Det är inte alla nyanlända som har rätt att få boende genom kommunen. Det gäller till exempel anhöriga till tidigare anvisade personer och personer som på egen hand väljer att bosätta sig kommunen. 

Utbildning i svenska för invandrare

För att personer som är nya i Sverige ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden och integreras i samhällslivet är det nödvändigt att de lär sig svenska. Den kommun där en nyanländ person är folkbokförd är skyldig att tillhandahålla utbildning i svenska för invandrare, sfi, till personer som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. Kommunen ska tillhandahålla utbildningsplats inom tre månader från personens ankomstdatum till kommunen.

I Värmdö kommun får den nyanlände välja hos vilken av kommunens godkända utbildningsanordnare han/hon vill läsa sfi, efter att studie- och yrkesvägledare genom kartläggning har bedömt vilken nivå den nyanlände ska börja på.  

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs för nyanlända som handlar om hur det svenska samhället fungerar. Kursen hålls på den nyanländes eget språk och omfattar 72 timmar. Boende i Värmdö kommun får samhällsorientering via Centrum för samhällsorientering.

Integrationshandläggare

Varje nyanländ person som tas emot i Värmdö kommun får en Integrationshandläggare. Integrationshandläggaren hjälper bland annat till med bosättning, boka tid för inskrivning hos Arbetsförmedlingen, anmäla barn till förskola/skola och vuxna till kartläggningssamtal inför sfi-utbildning.

Integrationshandläggaren följer den nyanlända under hela etableringsperioden och är med vid eventuell överlämning till andra delar av kommunen i samband med att etableringsperioden avslutas.

Språkstöd

Under den första tiden i Värmdö får den nyanlände hjälp av en så kallad språkstödjare. Det är en person som både kan svenska och den nyanländes hemspråk. Språkstödjaren är anställd av Värmdö kommun, och har i uppgift att hjälpa den nyanlände med praktiska frågor och kontakter med myndigheter, sjukvården, banker etc. tills personen har kommit igång med etableringsplan och har ett fungerande vardagsliv.

 

Senast publicerad: 2017-03-29

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation