Talande webbLyssna

Alkohol och drogvanor

Sedan 2006 har andelen elever i årskurs 9 som inte dricker alkohol ökat. För pojkar har det ökat från 31 % till 67 % och för flickor från 31 % till 50 %.

Allt fler av Värmdös ungdomar väljer bort alkohol.

Den positiva trenden kan följas i Stockholmsenkäten, som genomförs vartannat år i Värmdö.

Elever i årskurs nio och år två på gymnasiet får svara på enkätfrågor om bland annat sina drogvanor. Den senaste undersökningen genomfördes våren 2016. Hos elever boende på Värmdö kan vi det senaste decenniet urskilja följande trender:

Årskurs 9:

  • andelen elever som dricker alkohol har minskat stadigt sedan år 2006
  • andelen storkonsumenter av alkohol minskade markant fram till år 2014 för att sedan öka några få procentenheter år 2016
  • andelen tobaksrökare minskade mellan år 2010-2014. Trenden är fortsatt stabil för pojkarna medan tyvärr flickorna stått för en betydande ökning enligt undersökningen år 2016.
  • andelen elever som någon gång använt narkotika är relativt oförändrad över tid

Årskurs 2 gymnasiet:

  • andelen elever som dricker alkohol minskar svagt över tid
  • andelen storkonsumenter av alkohol minskar även den
  • andelen tobaksrökare är relativt oförändrad över tid och flickorna röker mer än pojkarna.
  • andelen ungdomar som uppger att de någon gång provat narkotika visar på en svag ökning över tid.

Cannabis – den vanligaste illegala drogen

Den vanligaste illegala drogen såväl nationellt som i Värmdö är cannabis. Undersökningar visar att synen på droger har förändrats bland ungdomar och unga vuxna de senaste åren och att många unga idag tror att cannabis i stort sett är ofarligt.

Värmdö kommun jobbar tillsammans med polisen och kommunens skolor för att minska narkotikaanvändningen bland ungdomar. En viktig del i arbetet är att öka kunskapen om ungas narkotikaanvändning och cannabis skadeverkning samt berätta för dom som träffar ungdomarna ofta – till exempel föräldrar och personal på skolorna – hur de kan bidra till att minska ungdomars narkotikaanvändning.

En av de enskilt viktigaste faktorerna för att förebygga cannabisdebut är att man inte röker tobak. Ett fokusområde för det preventiva arbetet i kommunen under 2017 kommer således att vara olika former av tobaksprevention.

Mer information om cannabis hittar du under länkar och dokument i högerspalten.

Senast publicerad: 2017-02-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation