Tyck till

Värmdös föreningsbidrag

Här finns information om alla Värmdös föreningsbidrag.

I broschyren policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering hittar du utförlig information om syfte, mål och allmänna bestämmelser om bidrag och stöd till föreningslivet.

I broschyren Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag finns specifik information som gäller respektive bidrag.

Båda broschyrerna kan du ladda hem digitalt i högerspalten. Du kan också kontakta oss för att få broschyren hemskickad till dig.

Aktivitetsbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet

För höstterminen 2016, ansök senast 25 februari 2017!

Syftet med aktivitetsbidraget är att stimulera till utveckling av idrottsföreningars barn- och ungdomsaktiviteter. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar i åldern 7 till och med 19 år i Värmdö kommun.

Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska göras på närvarokort. Antingen genom att ladda ned Excelfil i högerspalten eller via närvarorapporteringssystem rekommenderade av RF. Till exempel IdrottOnline, Laget.se eller SportAdmin.

Bidraget kan sökas två gånger per år

 • För vårterminen (1 jan-30 jun) ska ansökan vara inne senast den 25 augusti.
 • För höstterminen (1 jul-31 dec) ska ansöka vara inne senast den 25 februari.

Ansökan görs via blankett ”Aktivitetsstöd Värmdö kommun” i menyn i högerspalten på denna sida.

 

Ansökan kan också göras via APN (Aktivitetskort på nätet) via e-tjänst på service.varmdo.se. Kontakta kultur- och fritid för mer information om APN.

Arrangemangsbidrag

Bidraget avser att stimulera och stödja offentliga arrangemang som anordnas av föreningar och som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmän och kulturell synpunkt. Till exempel festivaler, konserter, teaterföreställningar och föreläsningar. Bidraget ska ge olika föreningar möjlighet att visa sig för en publik och ordna icke-kommersiella arrangemang.

Bidraget kan sökas fyra gånger per år, 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.selänk till annan webbplats Uppleva och göra.

Bidrag för föreningsdriven kulturskoleverksamhet för barn och unga

Syftet med bidraget är att stimulera till breddat utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga i åldern 3 till och med 19 år i ämnena dans, teater/drama, musik och cirkus. Kulturskoleverksamheten ska ske regelbundet och vara ledarledd av personer som har relevant kompetens inom det aktuella ämnesområdet.

Ansökan för bidrag görs två gånger per år.

 • För vårterminen (1 jan-30 jun) ska ansökan vara inne senast den 15 februari.
 • För höstterminen (1 jul-31 dec) ska ansökan vara inne senast den 15 september.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.selänk till annan webbplats Uppleva och göra.

Bidrag till öppen verksamhet samt idrotts- och skolloveverksamhet

Bidraget avser stödja förenings eller sammanslutnings allsidiga verksamhet för åldersgrupperna från 4 år till och med 6 år och från 7 år till och med 16 år. Till exempel lovkurser och lägerverksamhet.

Verksamheten ska:

 • vara lekfull och anpassad efter barnens behov
 • ha ledare med grundläggande kunskaper om barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling
 • inte bedriva organiserad tävlingsverksamhet
 • bedrivas på barns villkor och ta hänsyn till barns variationer i utvecklingstakt

Ansökan för bidrag görs två gånger per år.

 • För perioden 1/1 – 30/6 ska ansökan vara inne senast 15 oktober.
 • För perioden 1/7 – 31/12 ska ansökan vara inne senast 31 mars.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.selänk till annan webbplats Uppleva och göra.

Bidrag till sommarlovsaktiviteter (MUCF)

Värmdö kommun fördelar bidrag till föreningar och kommunal verksamhet för att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter för kommunens barn och unga mellan 6 till 15 år. Satsningen är ett initiativ av regeringen och Värmdö kommun fördelar de medel som kommunen har möjlighet att rekvirera hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

För att beviljas bidrag ska sommaraktiviteterna bland annat möta följande kritierier:

Sommaraktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande
 • främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
 • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter 2017.

Läs mer om kriterierna på MUCF:s hemsidalänk till annan webbplats.

Tidsplanen för kommunens arbete med sommarlovsmedlen 2017 ser ut som följande:

 • 1 februari– Ansökan öppnar på kommunens hemsida.
 • 1 april – Sista dag att lämna in er ansökan innan systemet stänger.
 • 31 maj – Besked om bidrag senast den sista maj 2017.

Handläggning av inkomna ansökningar sker löpande mellan 1 feb - 31 maj.

Beviljande av bidrag sker i förhållande till tilldelade medel för Värmdö kommun.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.selänk till annan webbplats Uppleva och göra.

Grundbidrag till barn- och ungdomsföreningar

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för föreningarna att bedriva och utveckla sin verksamhet. Bidraget kan sökas av föreningar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7 år till och med 19 år. Exempel på bidragsberättigade föreningar:

 • Friluftsfrämjandet,
 • Naturskyddsföreningen,
 • Scoutföreningar.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.selänk till annan webbplats Uppleva och göra. Eller på blankett ”2 Grundbidrag” senast den 31 mars för innevarande år. Blankett kan laddas ner på www.varmdo.se. Du kan också

Bidraget kan sökas en gång per år senast den 31 mars.

Grundbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för idrottsföreningar att bedriva och utveckla sin

Verksamhet för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar i åldern 7 till och med 19 år i Värmdö kommun.

Bidraget kan sökas en gång per år senast den 31 mars.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.selänk till annan webbplats Uppleva och göra.

Projektbidrag för särskild samhällsnytta

Bidraget avser att inom kultur- och fritidsområdet stimulera utveckling inom integration, jämställdhet och mångfald samt stödja särskilda insatser som verkar för inkludering, trygghet och tillgänglighet för alla.

Bidraget kan sökas fyra gånger per år, 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december.

Logga in och sök bidraget via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Startbidrag för ideella föreningar

Detta bidrag avser att täcka delar av de kostnader som finns för att starta en ny ideell förening. En förening kan söka startbidrag under sitt första verksamhetsår.

Bidraget kan sökas när som helst under året.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.selänk till annan webbplats Uppleva och göra.

Särskilt kulturbidrag

Kan sökas av föreningar för insatser inom kulturområdet. Exempel på sådan verksamhet kan vara bevarande av kulturhistoriska miljöer och traditioner, opinionsbildande verksamhet inom kultur eller kulturellt nyskapande. Läs mer i Policy för föreningsstöd i högerspalten.

Sista ansökningsdag är den 31 mars årligen.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.selänk till annan webbplats Uppleva och göra.

Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag

Pensionärsorganisationer och intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning kan söka ett årligt grundbidrag. För bidraget gäller att verksamhet bedrivs för medlemmar bosatta i Värmdö kommun.  Ansökan om bidrag ska vara omsorgs- och välfärdssektorn tillhanda senast den 31 mars.

Grundbidrag handikapporganisationer ansökan - blankett.pdf

Grundbidrag pensionärsorganisationer ansökan - blankett.pdf

 

Socialnämndens verksamhetsbidrag

Ideella föreningar och organisationer kan ansöka om verksamhetsbidrag från socialnämnden. Bidraget syftar till att stödja föreningars/organisationers etablerade, kontinuerliga verksamhet för Värmdö kommuns medborgare.

Ansökan om bidrag ska vara omsorg- och välfärdssektorn tillhanda senast den 15 oktober.

Verksamhetsbidrag ansökan-blankett.pdf

 

Senast publicerad: 2017-11-15