Beräkna inkomst

Hur mycket du ska betala för din barnomsorg beror främst på inkomsten i det hushåll där ditt barn är folkbokfört. Alla vårdnadshavare är skyldiga att lämna skriftliga inkomstuppgift till kommunen i samband med att man accepterar en anvisad plats.

Uppgifterna kan komma att kontrolleras med arbetsgivare och mot föregående års deklaration. En gång om året skickar Värmdö kommun även ut en förfrågan till dig om storleken på din inkomst.

Familjeförhållanden

Den sammanlagda inkomsten beräknas efter följande familjeförhållanden:

 • Sammanboende/gifta föräldrar med gemensamt barn/ej gemensamma barn.
 • Ensamstående förälder, det vill säga om man är den ende vårdnadshavare som är folkbokförd på adressen.
 • Den förälder hos vilken barnet bor anses vara platsinnehavare. Den förälderns inkomst ligger som grund för avgiften.
 • Om ett barns föräldrar har gemensam vårdnad, men bor på skilda håll i samma kommun, ska båda föräldrarna vara platsinnehavare om barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda föräldrarna har behov av barnomsorg. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll.
 • Gemensam inkomst även om ena maken/sambon har utlandstjänst.

Avgiftsgrundande inkomster

Med avgiftsgrundande inkomster menas vårdnadshavares:

 • Bruttoinkomst av anställning eller uttag från eget företag
 • Övriga skattepliktiga förmåner, såsom traktamente, bilförmån, reseersättning, matersättning etc.
 • Avgångsvederlag
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Föräldrapenning, efter skatt
 • Sjukpenning, efter skatt
 • Sjukbidrag
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS), brutto
 • Vårdbidrag för barn till den del som utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning.
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga

Kommunen fastställer avgift enligt gällande taxa. 

Förändrad inkomst

Har du fått förändrad inkomst för en period om minst två månader ska du snarast möjligt lämna en skriftlig och signerad uppgift om detta till kommunen. En eventuell förändring av föräldraavgiften sker månaden efter det att uppgiftsändringen inkommit.

Dina inkomstuppgifter kan du ändra genom att logga in dig med e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mer information om e-legitimation hittar du i högerspalten.

Varierande månadsinkomst

För dig som har inkomst med varierande månadsbelopp fastställs avgiften utifrån en beräknad genomsnittlig månadsinkomst under den tid som inkomsten varierar. Den genomsnittliga månadsinkomsten omprövas dock alltid i samband med den årliga avgiftsprövningen.

Senast publicerad: 2017-04-10