Betalning av barnomsorgsavgift

Avgifter för barnomsorg betalas tolv månader per år. Betalningen gäller innevarande månad. Avgift ska betalas även under inskolningsperioden, vårdnadshavares semester eller annan ledighet, om barnet har sjukfrånvaro som är mindre än 30 sammanhängande dagar samt under personalens planeringsdagar.

Fakturering av föräldraavgiften sker månadsvis till din folkbokföringsadress, om du inte lämnat in något annat önskemål.

Obetalda avgifter

För obetalda föräldraavgifter tillämpas ekonomikontorets rutiner för betalningspåminnelse och inkasso.

Återbetalning och efterdebitering

Om en familj har lämnat inkomstuppgifter till grund för föräldraavgiften och det senare visar sig att inkomsten varit lägre än uppgiven inkomst återbetalas mellanskillnaden. Ingen ränta ingår. Preskriptionstiden för återbetalning av avgift är 10 år.

Om en familj har lämnat inkomstuppgifter till grund för avgiften och det senare visar sig att inkomsten för den gångna tiden varit högre än den uppgivna inkomsten efterdebiteras mellanskillnaden. Preskriptionstiden för återbetalning av avgift är tre år.

Föräldrar som inte inkommit med inkomstuppgifter och debiterats högre avgift än vad inkomsten medger justeras avgiften retroaktivt enligt taxan när inkomstuppgift inkommit till kommunen.

Senast publicerad: 2016-12-13