Pedagogisk omsorg

Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Vad styr pedagogisk omsorg? Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst kapitel 25). Förskolans läroplan (reviderad 2010) är vägledande för pedagogisk omsorg.

Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att
■ lokalerna ska vara ändamålsenliga
■ det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses
■ verksamheten ska utgå från barnets bästa
■ barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek.

Huvudmannen (kommun eller fristående huvudman) ska systematiskt följa upp och utvärdera pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg i Värmdö


Senast publicerad: 2015-06-03