Så jobbar vi inom pedagogisk omsorg

Inom den pedagogiska omsorgen (hos en dagbarnvårdare) sker barnomsorgen i privata hem, där hemmets material och miljö ställs till förfogande för barnen.

Aktiviteter

I kommunal pedagogisk omsorg vill vi främja barnets utveckling och lärande på ett medvetet och genomtänkt sätt. Det görs genom att ta tillvara alla de moment och aktiviteter som förkommer naturligt i vardagen. Barnen får ta del i vardagssysslor, får inflytande och får lära sig ta ansvar.

Verksamheten kompletteras med olika former av organiserade gruppaktiviteter. En fast tid i veckan möts alla dagbarnvårdare och barn i Öppna förskolans lokaler och får ta del av både material och pedagogisk vägledning.

Arbetslag

Dagbarnvårdarna arbetar i arbetslag, vilket bland annat bidrar till att skapa trygghet vid eventuell frånvaro av ordinarie dagbarnvårdare. En dagbarnvårdare ur arbetslaget kan då vikariera. 

Mindre barngrupp

I den pedagogiska omsorgens mindre barngrupper, får det infektionskänsliga eller allergiska barnet, som inte klarar förskolans större grupper, möjlighet till en fullgod förskoleplacering. Åldrarna på barnen är från 1 år och upp i skolåldern, i vissa fall ända upp till 12 år.

Organisation

Den pedagogiska omsorgen har egna förutsättningar och en egen organisationsform, vilket bland annat innebär att en förskolechef styr och leder verksamheten på distans.

Vägledande styrdokument är Läroplan för förskolan Lpfö 98/2010 och Skolverkets allmänna råd för Pedagogisk omsorg.

Lärandet dokumenteras

Den pedagogiska omsorgen har en egen utarbetad Arbetsplan för familjedaghem, där modellen ”dokumentation om barnets utveckling” finns beskriven, vi har valt att dokumentera barnets lärandeprocess i "Min bok."

Varje förälder erbjuds minst ett utvecklingssamtal per läsår.

Senast publicerad: 2017-06-28